Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

VZN o vydávaní VZN

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Náš nový kolega vypracoval „Zásady vydávania VZN a vnútorných noriem obce a ich evidencie” a získava poslancov pre zámer schváliť ich formou VZN. Skúseným kolegom sa takýto postup zdá zbytočný. Môžete nám poskytnúť vysvetlenie a argumenty pre alebo proti takémuto zámeru?

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len "VZN") upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Zámer opísaný v texte otázky nie je v praxi veľmi rozšírený, súčasne však možno na základe dlhodobo overených skúseností konštatovať, že môže byť mimoriadne prospešný. Existuje totiž veľmi zaujímavý rozsah pravidiel, ktorý nie je pokrytý zákonom o obecnom zriadení a ktorý je pre prácu samosprávy v súvislosti s VZN praktický.
Zákonná úprava o VZN
Na účely tohto článku bude najprv užitočné stručne si zrekapitulovať, že zákon o obecnom zriadení, pokiaľ ide o vydávanie a evidenciu VZN, upravuje:
-
zoznam VZN ako súčasť dohody o zlúčení obcí [§ 2a ods. 2 písm. f)],
-
okruh zákonom upravených VZN vo veciach územnej samosprávy (§ 4 ods. 5),
-
ucelenejší súbor pravidiel o VZN (§ 6), ktoré obsahujú:
-
kvalitatívne vymedzenie VZN vydaných vo veciach samosprávy a VZN vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, vrátane ich postavenia v hierarchii právnych noriem (§ 6 ods. 1 a ods. 2),
-
povinnosti obce pred schválením VZN (zverejnenie návrhu VZN, možnosť uplatniť pripomienku verejnosti, výnimky z povinnosti zverejniť návrh VZN a zo spomínaného uplatnenia pripomienky, povinnosti pri spracovaní pripomienok) (§ 6 ods. 4 až 7),
-
vyhlásenie VZN a pravidlá o jeho účinnosti (§ 6 ods. 8),
-
vyvesenie VZN na úradnej tabuli a jeho zverejnenie na webovom sídle obce (§ 6 ods. 9),
-
povinné sprístupnenie VZN (§ 6 ods. 10),
-
stratu účinnosti VZN v dôsledku nesúladu s právnymi predpismi a súvisiace povinnosti obce (§ 6a) a pozastavenie účinnosti VZN na návrh prokurátora súdom (§ 6b),
-
vyhradenú pôsobnosť obecného zastupiteľstva uznášať sa na nariadeniach [§ 11 ods. 4 písm. g)],
-
kvórum na prijatie VZN (§ 12 ods. 7),
-
lehotu na podpísanie VZN starostom (§ 12 ods. 10),
-
pôsobnosť obecného úradu vykonávať VZN [§ 16 ods. 2 písm. d)],
-
vymedzenie porušenia VZN ako správneho deliktu [§ 27b ods. 2 písm. a)],
-
pravidlá pre prijímanie VZN počas krízovej situácie (§ 30f ods. 5).
Vlastná úprava o VZN
Predovšetkým si treba uvedomiť, že vlastná úprava obce nemá opakovať text úprav zo zákona (čo je, žiaľ, veľmi rozšírený neduh mnohých vnútorných noriem našich samospráv). Veci, ktoré už schválil parlament, nemôžu byť totiž predmetom schvaľovania v obecnom zastupiteľstve - ide vtedy vlastne o protiprávne prekročenie právomoci obecného zastupiteľstva. Ak je účelné poukázať na súvislosť s právnou úpravou, z legislatívno-technického hľadiska je správne použiť na to odkazy pod čiarou (čo je prax známa aj zo Zbierky zákonov SR).
Pokiaľ ide o právny základ na vydanie predmetného VZN, nachádza sa v § 4 ods. 5 písm. b) zákona o obecnom zriadení.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 4

Samospráva obce

(5) Obec vo veciach územnej samosprávy

a)  ustanoví nariadením

1.  názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),

2.  pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)], (...)

b)  môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).

Zmysluplným predmetom vlastnej úpravy o VZN môžu byť podrobnosti o vydávaní VZN, o ich zverejňovaní, o oprave tlačových chýb, o operatívnom vyhlasovaní úplného znenia VZN, o pravidlách zabezpečujúcich prístup k obsahu VZN, pravidlá o číslovaní VZN a vedení zbierky VZN a pod.
______________________________
Poznámka:
Pomerne často sa v praxi vyskytujú otázky a nedorozumenia o tom, ako vydať úplné znenie VZN, ktoré bolo novelizované. Vydanie úplného znenia VZN totiž neznamená rozhodovací akt, ktorý si vyžaduje prejav vôle (súhlas) obecného zastupiteľstva, pretože sa nijako nedotýka skutočného obsahu VZN, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo. Vydanie úplného znenia je, naopak, výsledkom redakčnej práce, ktorá ani nesmie zasiahnuť do schváleného znenia VZN, prípadne do znenia jeho novelizácie. Je preto veľmi praktické, ak na úrovni obecnej samosprávy existuje rovnaký právny základ, aký má pri Zbierke zákonov SR predseda NR SR na vyhlásenie úplného znenia zákona; takýto základ môže vytvoriť práve spomínané VZN o vydávaní VZN.
______________________________
Podobne je praktické pre lepšiu orientáciu vo vydaných VZN upraviť, že existuje chronologický register všetkých vydaných VZN a jeho podmnožina - register aktuálne platných VZN. Do predmetného nariadenia o VZN tiež patrí rozhodnutie o číslovaní prijatých VZN (možno odporučiť analógiu číslovania, ktoré sa používa v Zbierke zákonov SR).
V záujme zvýšenia legislatívno-technickej kvality VZN je vhodné odkázať na Legislatívne pravidlá tvorby zákonov schválené uznesením NR SR č. 519 z 18. decembra 1996 a publikované pod č. 19/1997 Z.z. a zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Záver
Zámer, ktorý opisuje znenie otázky, možno označiť v mnohých ohľadoch za progresívny. V konkrétnych otázkach procesu prípravy a tvorby VZN si takto môže miestna samospráva upraviť vlastné osvedčené postupy, ktoré umožnia lepšiu orientáciu vo vydaných VZN a ich dostupnosť, zjednodušia vydávanie úplných znení VZN alebo opravy tlačových chýb. Takéto VZN môže tiež nepochybne prispieť k zvýšeniu úrovne legislatívnej techniky a k uplatneniu štandardov, ktoré používa Zbierka zákonov SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.