Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výberové konanie a spracúvanie osobných údajov

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

S cieľom získať čo najlepších zamestnancov zamestnávatelia uskutočňujú na trhu práce výberové konania. Každý zamestnávateľ, ktorý v procese výberového konania hľadá vhodných zamestnancov, spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú uchádzači o zamestnanie.

Nakoľko vo výberovom konaní dochádza k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, je potrebné pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade s nariadením Európskeho ­parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie GDPR"), ale aj v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z.Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti"). Ak ide o zamestnancov, ktorí majú vykonávať prácu podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z.z."), je potrebné postupovať aj podľa tohto zákona.
______________________________
V zmysle nariadenia GDPR je potenciálny zamestnávateľ tzv. prevádzkovateľom, pretože on určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v procese výberového konania.
______________________________
Ak výberové konanie uskutočňuje pre potenciálneho zamestná­vateľa personálna agentúra, v zmysle nariadenia GDPR je táto agentúra tzv. sprostredkovateľom, ktorý vykonáva výberové konanie v mene potenciálneho zamestnávateľa. Je to tak preto, že uchádzač o zamestnanie sa nehlási o prácu v personálnej agentúre, ale poskytuje jej osobné údaje, aby personálna agentúra jeho osobné údaje spracúvala na účely nájdenia práce u potenciálneho zamestnávateľa. Sem zaraďujeme nielen personálne agentúry, ale aj portály typu profesia, kariéra a podobne.
Počas výberového konania získava zamestnávateľ o uchádzačovi rôzne osobné údaje. Aké údaje môže potenciálny zamestnávateľ spracúvať o uchádzačovi o zamestnanie a po akú dobu?
Aké informácie/údaje nesmie zamestnávateľ vyžadovať od uchádzača o zamestnanie
V rámci pracovného pohovoru vo výberovom konaní sa zamestnávatelia často dopúšťajú chýb. Tieto chyby spočívajú v získavaní takých informácií od uchádzačov o zamestnanie, ktoré zamestnávateľ podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie vyžadovať.
V súlade s uvedeným ustanovením
nesmie
zamestnávateľ vyžadovať od uchádzača o zamestnanie informácie
a)
o tehotenstve,
b)
o rodinných pomeroch,
c)
o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
d)
o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
V súvislosti s informáciou o tehotenstve zamestnávateľov často trápi otázka, či zákaz vyžadovať od uchádzačky o zamestnanie informácie o tehotenstve platí aj vtedy, ak ide o prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná.
Odpoveď znie, že zákaz vyžadovať tieto informácie platí v predzmluvných vzťahoch. Ak zamestnávateľ zamestná tehotnú uchádzačku o zamestnanie na prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná, tak je následne (počas trvania pracovného pomeru) povinný preradiť ju na inú prácu, ak sa dozvie, že je tehotná. Za tehotnú zamestnankyňu sa na účely Zákonníka práce totiž považuje iba taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
Zároveň je potrebné uviesť, že podľa § 41 ods. 7 Zákonníka práce je uchádzač o zamestnanie povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu. Zamestnávateľ teda na výberovom konaní môže uviesť, že pracovné miesto, ktoré sa obsadzuje, nie je vhodné pre tehotné zamestnankyne.
______________________________
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.