Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vnútorný systém preverovania oznámení pre obce

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela“), ktorá je účinná od 1. júla 2023, priniesla okrem iného povinnosť zamestnávateľov – orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov, prijať vnútorný systém preverovania oznámení. Ak ho už majú, je potrebné ho zosúladiť s prijatou novelou. V príspevku sa dozviete, aký je cieľ a zmysel vnútorného systému preverovania oznámení, aké sú jeho náležitosti a ako prebieha proces preverovania oznámenia.

Povinnosť vydať vnútorný systém preverovania oznámení (§ 10 ods. 9)
Obec či vyšší územný celok majú svojho hlavného kontrolóra. Ak má oznamovateľ protispoločenskej činnosti (napr. zamestnanec, bývalý zamestnanec, uchádzač o zamestnanie a pod.) vedomosť o nezákonnom alebo nehospodárnom nakladaní s majetkom samosprávy, nedodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov zástupcami samospráv či dokonca kriminalite, je potrebné smerovať tento podnet - oznámenie na hlavného kontrolóra.
Spôsob, ako takéto oznámenie podať, ako sa preveruje a všetky súvisiace veci s tým spojené upravuje vnútorný predpis - vnútorný systém preverovania oznámení.
V súlade s § 10 ods. 9 novelizovaného zákona č. 54/2019 Z.z. predmetný vnútorný predpis musí obsahovať podrobnosti o:
a)
podávaní oznámení,
b)
preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c)
zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
d)
evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,
e)
oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
f)
spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
g)
prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
h)
prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Správne nastavený vnútorný systém preverovania oznámení pomáha v praxi:
-
odstrašovať páchateľov protispoločenskej činnosti,
-
odhaľovať protispoločenskú činnosť a ich páchateľov,
-
prispievať k ochote oznamovať protispoločenskú činnosť,
-
chránia verejné zdroje,
-
posilňovať dôveru v inštitúciu - orgán verejnej moci,
-
zvyšovať transparentnosť,
-
prispievať k zmene kultúry, morálneho nastavenia.
Podávanie oznámení
V praxi sú využívané rôzne kanály, cez ktoré možno podať oznámenie a všetko, čo je potrebné k úspešnému prevereniu oznámenia:
-
e-mail zaslaný na adresu zodpovednej osoby,
-
list poslaný na adresu zamestnávateľa - najvhodnejšie k rukám zodpovednej osoby,
-
webový (kontaktný) formulár zverejnený na webovom sídle orgánu verejnej moci - odporúča sa, aby bol bezpečný, šifrovaný a mal by obsahovať nielen otázky dôležité pre úspešné preverovanie oznámenia, ale aj možnosť nahrať podporné dôkazy, resp. dokumenty,
-
osobne - do zápisnice u zodpovednej osoby,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.