Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

20 bodov o oznámeniach o protispoločenskej činnosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok vychádza z právnej úpravy zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“) z hľadiska územnej samosprávy. V spracovaných 20 bodoch príspevok reaguje na aktuálny právny stav a uvádza odporúčania k obsahu interného riadiaceho aktu (vnútornej smernice) obce, resp. zamestnávateľa. Je potrebné na úvod spomenúť, že zákon o ochrane oznamovateľov sa v roku 2022 doposiaľ nenovelizoval.

Súčasťou interných predpisov obce (mesta), mestskej časti alebo vyššieho územného celku má byť povinne spracovaná smernica podľa § 10 ods. 8 zákona o ochrane oznamovateľov, týkajúca sa oznámení o protispoločenskej činnosti (poznámka: v prípade, ak subjekt územnej samosprávy ako zamestnávateľ zamestnáva najmenej päť zamestnancov, pričom započítavame aj zriadené organizácie).
Účelom uvedenej internej smernice je spravidla najmä úprava podrobností v súvislosti s prijímaním a preverovaním oznámení, spracúvaním osobných údajov uvedených v oznámení a oboznamovaním oznamo­vateľa o výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti podľa zákona o ochrane oznamovateľov v podmienkach subjektu územnej samosprávy.
______________________________
Poznámka: 
Smernica má informatívny a odporúčací charakter pre zamestnancov právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti subjektu verejnej správy.
______________________________
Nižšie sú v 20 bodoch uvedené upozornenia a odporúčania, na čo nezabudnúť v praxi, ako aj pri tvorbe uvedeného vnútorného predpisu (smernice):
1.
Oznámenie 
je uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme.
Oznamovateľom
je zamestnanec - fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamestnávateľovi.
2.
Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľovplní v prostredí subjektu územnej samosprávy zásadne 
hlavný kontrolór
. Zodpovednou osobou v obci a vo vyššom územnom celku teda nemôže byť starosta alebo zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra (miestneho kontrolóra) či referátu kontroly (ako organizačný úsek obecného úradu).
3.
Hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu verejnej správy (ak ich má v pôsobnosti).
4.
Oznámenie možno podať
písomne
, a to prostredníctvom poštovej prepravy, prípadne elektronickou poštou alebo osobne. Písomné oznámenie má byť podané
v uzatvorenej obálke
, v prípade obce doručením na adresu obecného úradu s uvedením zodpovednej osoby (hlavného kontrolóra) a optimálne tiež s poznámkou "Neotvárať". Podateľňa označí zalepenú obálku poštovou pečiatkou s dátumom doručenia. Oznámenie môže byť tiež podané
elektronicky
na emailovú adresu zodpovednej osoby. Do úvahy prichádza aj
osobné podanie
, t.j. ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby.
5.
Hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba je povinný prijať a preveriť každé podané oznámenie. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza 
z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.