Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správna žaloba vo veciach správneho trestania

Dátum: Rubrika: Správne právo

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe vo veciach správneho trestania, t. j. rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie. V článku je poukázané najmä na začatie a priebeh konania pred správnym súdom, rozhodnutie o správnej žalobe a sankčnú moderáciu.

Právna úprava správnej žaloby vo veciach správneho trestania je obsiahnutá v § 194 až § 198 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"). Správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách vo veciach správneho trestania.
Správnym trestaním sa rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie. Za orgány verejnej správy sa považujú aj orgány územnej samosprávy, t.j. obce, mestá a v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice mestské časti a samosprávne kraje.
Všeobecnú
právnu úpravu prie­stupkov
obsahuje § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch"), podľa ktorého priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.
Aj niektoré osobitné zákony upravujú priestupky, pričom v takom prípade sa uplatní právna úprava obsiahnutá v osobitnom zákone. Napríklad podľa § 27c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") priestupku sa dopustí osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí, ak poruší povinnosť požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Právna úprava správnych deliktov
je obsiahnutá napríklad v § 27b zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší všeobecne záväzné nariadenie obce alebo ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
Aj ďalšie osobitné zákony upravujú správne delikty, napríklad podľa § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p. sa správneho deliktu dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá poruší všeobecné záväzné nariadenie obce, ktorým sa dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, alebo ktorá poruší všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Začatie a priebeh konania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.