Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve (1. časť)

Dátum: Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve

Predmetom príspevku je analýza právnej úpravy priestupkov zakotvenej v zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá je relevantná pre územnú samosprávu. V tejto súvislosti je v prvej časti príspevku upriamená pozornosť na dôležité zákonné východiská a v druhej časti príspevku tiež na relevantnú rozhodovaciu činnosť súdov SR.

Právna úprava priestupkov podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane nefajčiarov"), ktoré popri Policajnom zbore prejednávajú aj
obce a obecné polície, 
je obsiahnutá v § 11 ods. 1 písm. a) a e) tohto zákona. Ustanovenie § 11 zákona o ochrane nefajčiarov však neobsahuje len skutkové podstaty priestupkov prejednávaných obcou alebo obecnou políciou, ale aj skutkové podstaty priestupkov, ktorých prejednávanie je zákonodarcom zverené iným orgánom verejnej moci, napríklad orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.), Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR.
Obce a obecné polície prejednávajú len dva priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov, konkrétne:
Ustanovenie § 11 zákona o ochrane nefajčiarov obsahuje tak hmotnoprávne normy, ako aj procesnoprávne aspekty. Prvý odsek tohto ustanovenia je hmotnoprávnej (materiálnej) povahy. Prináša taxatívny (vyčerpávajúci) a pozitívny výpočet skutkových podstát priestupkov podľa tohto zákona.
Priestupky predstavujú druh správnych deliktov. Platná právna úprava neobsahuje legálnu definíciu pojmu "správny delikt". Právno-normatívne nie je upravená ani legálna klasifikácia správnych deliktov. Obe legislatívne absencie sa odôvodňujú množstvom a rôznorodosťou druhov protiprávnych konaní vo verejnej správe. Právna teória klasifikuje správne delikty do viacerých skupín. Jednotlivé členenia správnych deliktov nie sú však jednotné. Z hľadiska platnej normatívnej úpravy je významné členenie správnych deliktov na priestupky a iné správne delikty.
Správne delikty podľa § 11 zákona o ochrane nefajčiarovmajú charakter priestupkov, pretože sú za priestupok výslovne 
(expressis verbis) 
označené. Podľa § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch") sa totiž za priestupok považuje len také zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a 
je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom osobitnom zákone, 
napríklad v zákone o ochrane nefajčiarov, v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p., alebo v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Predmetná nevyhnutnosť explicitného označenia správneho deliktu ako priestupku predstavuje súčasne odlišujúci znak správnych deliktov podľa § 10 a § 11 zákona o ochrane nefajčiarov. Kým totiž správne delikty podľa § 11 zákona o ochrane nefajčiarov sú vyslovene normatívne klasifikované ako priestupky, správne delikty uvedené v § 10 tohto zákona nie sú výslovne označené ako priestupky. To je dôvodom, prečo v § 10 zákona o ochrane nefajčiarov z hľadiska teórie administratívnej zodpovednosti ide o iné (od priestupkov odlišné) administratívne protiprávne konania.
Zákon o ochrane nefajčiarov v § 11 ods. 1vymedzuje taxatívnym spôsobom obligatórne (povinné)
znaky skutkových podstát priestupkov, 
pričom sa diferencuje:
-
subjekt,
-
subjektívna stránka,
-
objekt,
-
objektívna stránka.
Subjekt priestupku
Subjektom priestupkov podľa § 11 ods. 1 písm. a) a e) zákona o ochrane nefajčiarov môže byť pri využití doslovnej (adekvátnej) metódy interpretácie ktokoľvek. Je to t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.