Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prevod vlastníctva pozemku obce z podnetu záujemcov o kúpu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Občan nás požiadal o kúpu voľného mestského pozemku za svojím domom. Neskôr sa prihlásil ďalší sused uvedeného pozemku. Existujú ešte ďalší dvaja občania, ktorých nehnuteľnosti s týmto pozemkom susedia, pričom jeden z nich má bez akejkoľvek zmluvy na pozemku dreváreň, sliepky a sklad dreva a odvodzuje z toho svoje „morálne právo” na kúpu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ako treba v tomto prípade postupovať?

Predovšetkým treba objasniť status obecnej samosprávy v majetkových vzťahoch s právnickými a fyzickými osobami a potom možno reagovať na otázku o konkrétnom odporúčanom postupe.
Postavenie obecnej samosprávy v majetkových vzťahoch
Ak je obecnej samospráve doručený návrh na prevod vlastníctva obecného majetku alebo na jeho nájom či iné nakladanie s majetkom, nejde o rozhodovanie obce o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, na ktoré sa uplatňujú príslušné lehoty správneho alebo obdobného konania a v ktorých má účastník konania možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu obce, s ktorým nesúhlasí.
Rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce je rozhodovaním právnickej osoby o svojom vlastníctve a obec má zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") garantované právo správať sa rovnako slobodne ako akýkoľvek iný vlastník.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

V praxi miestnej samosprávy (najmä vo vzťahoch s obyvateľmi obce)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.