Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytnutie odstupného hlavnému kontrolórovi obce

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

V príspevku budeme polemizovať nad otázkou možnosti poskytnutia či neposkytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce po skončení jeho funkčného obdobia. Pokúsime sa poskytnúť čo najviac argumentov pre kvalifikovanú odpoveď na otázky hlavných kontrolórov, ako aj odbornej verejnosti vo veci opodstatnenej možnosti poskytnutia odstupného aj hlavnému kontrolórovi obce pri rešpektovaní príslušnej legislatívy.

Aj keď je právna úprava odstupného v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") pomerne jasne upravená, práve variabilita prípadov, ktoré môžu nastať v praxi, poukazuje na jej aplikačné nedostatky.
Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo za ktorých je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné, upravuje Zákonník práce.
Povinnosť vyplatiť odstupné podľa Zákonníka práce
V zmysle § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce zákonný nárok na odstupné má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) Zákonníka práce, tiež pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Odstupné patrí zamestnancom z dôvodov vymedzených v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
Možnosť vyplatiť odstupné podľa Zákonníka práce
Podľa § 76 ods. 7 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2. Podmienky oprávnenia zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi odstupné Zákonník práce bližšie neurčuje, ponecháva to na samotného zamestnávateľa.
Odstupné a hlavný kontrolór obce
Zánik výkonu funkcie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer
______________________________
Zánik pracovného pomeru uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce nespadá pod dôvody uvedené v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, s ktorými je nárok na odstupné spojený. Hlavný kontrolór obce preto nemá nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
______________________________
Odborná verejnosť a najmä hlavní kontrolóri obcí a miest si uvedomujú aktuálny stav, ako aj fakt, že platná právna úprava (Zákonník práce a ani zákon o obecnom zriadení) neobsahuje legislatívnu úpravu vyplatenia odstupného hlavnému kontrolórovi obce.
Sú si vedomí skutočnosti, že zo zákona o obecnom zriadení nevzniká hlavnému kontrolórovi obce právny nárok na odstupné tak, ako to zákonodarca ustanovil pre starostov a primátorov v zákone č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., a pre hlavných kontrolórov vyšších územných celkov v zákone č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. (ďalej len "zákon o samospráve vyšších územných celkov").
______________________________
Rovnako sú si vedomí, že hlavnému kontrolórovi obce nevzniká nárok na odstupné ani v zmysle už spomínaného § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
______________________________
Hlavní kontrolóri obcí túto skutočnosť považujú za nedostatok právnej úpravy, ktorý je možné odstrániť v rámci novely zákona o obecnom zriadení, v ktorej by sa upravilo právo hlavného kontrolóra obce na odstupné, tak ako je to v prípade starostov obcí a primátorov miest alebo hlavných kontrolórov vyšších územných celkov.
Vo väčšine existujúcich odborných článkov napísaných na danú tému sa posudzuje otázka ohľadom poskytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce len z pohľadu, či mu takéto právo príslušná legislatíva pri jeho odchode z funkcie priznáva podobne, ako je tomu u starostov obcí a primátov miest v zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, či u hlavných kontrolórov VÚC v zákone o samospráve vyšších územných celkov.
______________________________
V súčasnosti je podľa názoru väčšiny hlavných kontrolórov združených v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy možné pri vyplácaní odstupného hlavným kontrolórom obcí a miest využiť § 76 ods. 7 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa § 76 odsek 1 a 2 cit. právneho predpisu.
______________________________
Náš názor vychádza zo skutočnosti, že hlavný kontrolór je zamestnancom obce v súlade s tým, ako toto jeho postavenie definuje zákon o obecnom zriadení v § 18 ods. 1 druhej vety, a preto v situácii, keď jeho postavenie nie je riešené príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a následne tiež zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon o výkone práce vo verejnom záujme"), vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia Zákonníka práce.
Zo zákona o obecnom zriadení, špeciálne z § 18 tohto zákona upravujúceho postavenie hlavného kontrolóra obce je zrejmé, že špecifická úprava odchodného a odstupného pre hlavného kontrolóra obce v ňom obsiahnutá nie je, nakoľko zákon o obecnom zriadení upravuje len platové náležitosti hlavných kontrolórov a inštitúty odchodné a odstupné nie sú platovými náležitosťami.
Keďže uvedenú problematiku zákon o obecnom zriadení nerieši, v § 18 ods. 1 odkazuje na osobitný predpis, ktorým je zákon o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý v § 1 ods. 4 ustanovuje, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
______________________________
Zjednodušeným spôsobom tak možno dospieť k záveru, že nakoľko špeciálny zákon (zákon o obecnom zriadení) a ani ďalší zákon (zákon o výkone práce vo verejnom záujme), na ktorý sa tento špeciálny zákon odvoláva, nerieši otázky spojené s poskytnutím odstupného hlavnému kontrolórovi obce, jeho riešenie treba hľadať v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce.
______________________________
V prvom rade treba vychádzať z už uvádzaného faktu, že hlavný kontrolór obce je v zmysle § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zamestnancom obce.
Túto zrejmú skutočnosť, vyplývajúcu priamo zo zákona o obecnom zriadení, uvádzame z toho dôvodu, že hlavní kontrolóri sú často spochybňovaní v tejto otázke (autor bol priamym účastníkom spochybňovania tejto skutočnosti), čo má priamy dopad na to, že príslušné ustanovenia Zákonníka práce (vzťahujúce sa len na zamestnanca, ako ho definuje Zákonník práce) sa podľa týchto nesprávnych a legislatívne nepodložených názorov údajne na hlavného kontrolóra obce - ako na "nezamestnanca" vzťahovať ani nemôžu.
Samozrejme, že je to absurdné samo osebe, nakoľko zákon o obecnom zriadení na danú otázku, či je hlavný kontrolór obce zamestnancom, dáva jasnú a jednoznačnú odpoveď.
Toto nespochybniteľné konštatovanie, že hlavný kontrolór obce je zároveň aj zamestnancom obce, dávame preto do priamej súvislosti so skutočnosťou, že ako na zamestnanca obce sa na hlavného kontrolóra obce vzťahujú aj tie ustanovenia Zákonníka práce, ktoré špeciálne neupravuje zákon o obecnom zriadení či zákon o výkone práce vo verejnom záujme, na ktoré sa zákon o obecnom zriadení odvoláva v § 18 ods. 1.
______________________________
V aplikačnej praxi nebolo nikdy spochybnené právo vyplatiť hlavnému kontrolórovi obce odchodné, ak hlavný kontrolór dosiahne dôchodkový vek a zároveň požiada o poskytnutie dôchodku v zmysle § 76a ods. 1 Zákonníka práce.
______________________________
Ak teda nikto nespochybňuje fakt, že podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce má hlavný kontrolór obce právo na vyplatenie odchodného, tak ako akýkoľvek iný zamestnanec obce, bolo by prinajmenšom veľmi zvláštne, ba možno až diskriminačné, ak by niekto upieral hlavnému kontrolórovi obce ako zamestnancovi obce možnosť poskytnutia odstupného zo strany zamestnávateľa (obce), ako je tomu v prípade akéhokoľvek iného zamestnanca obce, a to aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 § 76 Zákonníka práce.
______________________________
Zákon o obecnom zriadení síce upravuje plat hlavného kontrolóra obce, ale otázku odstupného ani odchodného nerieši vôbec. Pritom vychádzajúc zo Zákonníka práce sa ani odstupné, a ani odchodné za plat (ani za jeho súčasť) nepovažujú.
______________________________
Keďže zákon o obecnom zriadení nerieši ani otázky spojené s poskytnutím odstupného hlavnému kontrolórovi obce, tak isto ako nerieši ani odchodné, pričom tak odstupné, ako ani odchodné nemožno považovať za plat (a ani za jeho súčasť), logicky je tak možné na základe uvedeného konštatovať, že na hlavného kontrolóra obce sa ako na jej zamestnanca musia vzťahovať tie ustanovenia Zákonníka práce, ktoré nie sú upravené zákonom o obecnom zriadení, resp. zákonom o výkone práce vo verejnom záujme.
Zákonník práce sa v danom prípade preto logicky vzťahuje i na obec ako zamestnávateľa. Ak preto vychádzame z faktu, že hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, a ak akémukoľvek zamestnancovi Zákonník práce priznáva, že mu podľa § 76a ods. 1 tohto zákona patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok odchodné, potom je podľa tej istej analógie možné logicky postupovať aj v prípade § 76 ods. 7 Zákonníka práce, ktorý upravuje možnosť pre zamestná­vateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch, ako podľa odsekov 1 a 2 (§ 76 Zákonníka práce). 
Ustanovenie § 76 ods. 7 Zákonníka práce upravujúce to, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, a teda aj hlavnému kontrolórovi obce odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2, je fakultatívne ustanovenie pre zamestnávateľa vymedzeného v § 7 Zákonníka práce voči zamestnancovi vymedzenému v § 11 Zákonníka práce, pričom je z jeho obsahu zrejmé, že Zákonník práce neupravuje žiadne obmedzenia vo vzťahu k nemožnosti aplikovania § 76 ods. 7 Zákonníka práce
Znamená to teda, že podmieňovanie vyplatenia odstupného napríklad predchádzajúcou úpravou v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, prípadne v inom internom predpise zamestnávateľa nemá ani žiadny zákonný podklad, čo nakoniec vyplýva aj z rozhodnutia Krajského súdu Košice, sp. zn. 9CoPr/9/2020. 
V neposlednom rade treba zdôrazniť, že možnosť vyplatenia odstupného podľa § 76 ods. 7 Zákonníka prácezamestnancovi, a teda aj hlavnému kontrolórovi obce aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2§ 76 Zákonníka práce je a vždy aj bola výsostne v pôsobnosti zamestnávateľa, a teda vždy bude závisieť len od toho, či zamestnávateľ toto svoje oprávnenie aj využije.
______________________________
Možnosť poskytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce ako akémukoľvek inému zamestnancovi v mnohom závisí len od vzájomných vzťahov medzi starostom a končiacim hlavným kontrolórom obce a skutočnosťou, či mu ako štatutárny zástupca zamestnávateľa takéto odstupné ako akémukoľvek inému zamestnancovi pri odchode z funkcie prizná.
______________________________
Stretli sme sa dokonca aj s argumentáciou, že hlavný kontrolór pre možnosť vyplatenia odstupného nespĺňa akúsi všeobecnú podmienku na uplatnenie "satisfakcie" v podobe odstupného, nakoľko podľa týchto argumentov "primárnym účelom jeho poskytnutia je určitá satisfakcia poskytnutá zamestnancovi zo strany zamestnávateľa z dôvodu, že pracovný pomer končí skôr, ako bolo pracovnou zmluvou alebo jeho účastníkmi predpokladané".
S uvedenou argumentáciou by sa dalo aj celkom súhlasiť, avšak len za predpokladu, ak by do tejto argumentácie nezasiahol zákonodarca, keď bol do § 76 Zákonníka prácedoplnený aj ods. 7, z ktorého jednoznačne vyplýva, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi (a teda aj hlavnému kontrolórovi obce ako zamestnancovi) odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2§ 76 Zákonníka práce
Preto treba ešte raz zdôrazniť, že Zákonník práce neupravuje žiadne obmedzenia vo vzťahu k nemožnosti aplikovania § 76 ods. 7 Zákonníka práce. Ako nemenej podstatný argument uvádzame aj fakt, že odstupné ako také je dokonca ako nárokovateľná časť poskytovaná starostom obcí a primátorom miest, ako aj hlavným kontrolórom VÚC pri ukončení ich pôsobenia vo funkcii, a to podľa počtu odpracovaných rokov v zmysle už v predchádzajúcom texte uvádzanej legislatívy, čo popiera tzv. všeobecnú podmienku na uplatnenie satisfakcie.
Verím preto, že pod vplyvom sily konkrétnych faktov a argumentov, ktoré sme uviedli v tomto článku, bude možnosť poskytnúť odstupné aj hlavnému kontrolórovi obce akceptovaná, samozrejme, len v prípadoch, ak zamestnávateľ sám bude chcieť takéto odstupné hlavnému kontrolórovi poskytnúť.
Treba dúfať, že tieto fakty a argumenty presvedčia aj o správnosti a nevyhnutnosti novelizácie zákona o obecnom zriadení, ktorou sa prizná aj hlavnému kontrolórovi obce právo na odstupné tak, ako je priznané ich kolegom hlavným kontrolórom vyšších územných celkov alebo starostom obcí a primátorom miest.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.