Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v územnej samospráve

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa venuje upozorneniam, resp. odporúčaniam pre obce vo vzťahu k § 10 ods. 8 a ďalším ustanoveniam zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“ alebo „zákon č. 54/2019 Z. z.“). Upozornenia vychádzajú z aplikačnej praxe autora v podmienkach územnej samosprávy. V príspevku sú tiež uvedené otázky a odpovede k téme protispoločenskej činnosti v územnej samospráve.

V prostredí územnej samosprávy figuruje hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba za prijímanie a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti, za spracúvanie osobných údajov a oboznamovanie o výsledku preverenia oznámení podľa zákona o ochrane oznamovateľov v podmienkach predmetnej samosprávy. Zodpovedná osoba (hlavný kontrolór obce) vykonáva práva a povinnosti v zmysle tohto zákona aj v podmienkach obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.
Upozornenia pre samosprávu
-
V každej obci musí byť povinne spracovaná 
interná smernica 
(ako vnútorný riadiaci akt), v ktorej sú určené podrobnosti o podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a ďalšie podrobnosti podľa § 10 ods. 8 zákona o ochrane oznamovateľov. Smernica má informatívny a odporúčací charakter pre zamestnancov právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti obce alebo mesta.
-
Predmetný zákon zrušil predošlý právny predpis, t. j. zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý plne nahradil, a tak obec musí mať povinne spracovanú internú smernicu k podmienkam aktuálneho zákona (č. 54/2019 Z. z.). Uvedený zákon nebol od roku 2019 až doposiaľ novelizovaný, pričom v súčasnosti je plánovaná jeho novelizácia vzhľadom na anonymné oznámenia a tiež honorovanie zaslaného oznámenia s cieľom motivácie zamestnancov.
-
Oznámenie možno podať spôsobom určeným obcou vo vnútornom predpise, a to spravidla písomne, osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy, prípadne elektronickou poštou (e-mailom). Možno odporučiť, aby písomné oznámenie bolo podané 
v uzatvorenej obálke 
na adresu zamestnávateľa (v obci priamo na hlavného kontrolóra) s uvedením zodpovednej osoby a s poznámkou "Neotvárať" doručením do podateľne.
-
Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé podané oznámenie. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie, pričom oznámenie musí byť preverené najneskôr 
do 90 dní 
(poznámka autora: kalendárnych dní) od jeho prijatia. Treba dodať, že zodpovedná osoba môže uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 kalendárnych dní.
-
Na účely vedenia evidencie oznámení (poznámka autora: nie podnetov alebo žiadostí) je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa, údaje o osobe (osobách), voči ktorej (ktorým) oznámenie smeruje, a tiež údaje osôb, ktoré poskytli súčinnosť pri preverovaní oznámenia.
-
Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.