Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obsah podania a jeho posúdenie obcou

Dátum: Rubrika: Správne právo

Pri posúdení obsahu podania obcou treba rozlišovať, či ide o výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy alebo originálne kompetencie samosprávy. Uvedené súvisí predovšetkým s rozdielnou osobitnou právnou úpravou. V prípade decentralizovanej štátnej správy majú veľký význam spoločné obecné úrady, ktorým bývajú podania adresované.

Pri obsahu podaní treba rešpektovať nielen zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ale aj osobitnú právnu úpravu.
Pokiaľ ide o originálne kompetencie samosprávy, treba zohľadňovať predovšetkým zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok"), ale aj osobitnú právnu úpravu, napríklad zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") v prípadoch miestnych daní, ktorých správu obce a mestá vykonávajú.
Výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy obcou
Pri výkone decentralizovanej miestnej štátnej správy musia jednotlivé obce rešpektovať tieto právne predpisy:
-
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len "ústava"), predovšetkým čl. 71 ústavy, ktorý umožňuje z ústavného hľadiska presun kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, pričom výkon kompetencií delegovanej štátnej správy riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky. Náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát, pričom podrobnosti takejto kontroly a riadenia delegovaného výkonu štátnej správy sú ponechané na zákonnú právnu úpravu.
-
Zákon o obecnom zriadení, predovšetkým § 5 tohto zákona, ktorý predstavuje konkretizáciu ústavnoprávnej úpravy, pričom umožňuje prenos kompetenčných okruhov zo štátnej správy na obce a mestá na základe kritéria racionálnosti a efektívnosti. Pokiaľ nedôjde k výkonu delegovanej štátnej správy najmenej po dobu 6 mesiacov, tak potom vykonáva uvedené kompetencie príslušný orgán štátnej správy na náklady obce, ktorá tieto kompetencie nevykonala v danom prípade. V § 20a ods. 2 a 3 ustanovuje zákon o obecnom zriadení všeobecné a špecifické náležitosti zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
-
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len "zákon o prechode niektorých pôsobností"), ktorý konkretizuje vecné okruhy pôsobností, ktoré prechádzajú na obce a vyššie územné celky.
-
Osobitnú právnu úpravu, napr. zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pre správu školstva delegovanú na samosprávu.
Pre opatrovateľskú službu platí napríklad zákon č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v z. n. p., pre sféru územného plánovania a stavebného poriadku je to zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"), ktorý predstavuje rámcovú právnu úpravu.
Uvedená osobitná právna úprava predstavuje len niektoré z kompetenčných okruhov, ktoré prešli zo štátnej správy na samosprávu, takže je možné rozlišovať veľký počet zákonov, ktoré tvoria osobitnú právnu úpravu, pričom právna úprava je značne diferencovaná do čiastkovej právnej úpravy.
Spoločný obecný úrad a výkon decentralizovanej štátnej správy
Príklad č. 1:
Žiadateľ podal žiadosť o stavebné povolenie na spoločný obecný úrad a žiadal od neho, aby vydal stavebné povolenie. Uvedenej žiadosti spoločný obecný úrad nevyhovel a upozornil žiadateľa, aby ju adresoval obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu a zároveň príslušným stavebným úradom, ktorý môže aj rozhodnúť. Konal spoločný obecný úrad v súlade s platným právom?
Rámcové právne vzťahy, ale len v rámci spoločného obecného úradu, a vzťahy, ktoré sa týkajú obcí, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, je potrebné upraviť v zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, kde sa môžu upraviť nielen právne vzťahy pri výkone delegovanej štátnej správy, ale aj prípadné vzťahy právnej zodpovednosti, pokiaľ by došlo zmluvnou stranou, obcou, k porušeniu zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Spoločný obecný úrad nemá vlastnú právnu subjektivitu. Ide o podstatné právne konštatovanie, nakoľko sa týka možností činnosti spoločného obecného úradu v kontexte výkonu úloh delegovanej štátnej správy.
Spoločný obecný úrad nemôže vydávať rozhodnutia v rámci konaní decentralizovaného výkonu štátnej správy. Uvedený úrad môže len pripravovať písomné podklady, prípadne zisťovať fakty, dôkazy, ktoré sú potrebné pre meritórne rozhodnutie v danej záležitosti, pričom rozhodnutie môže vydať len orgán, ktorý je na to oprávnený podľa platnej právnej úpravy, teda obec, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a ktorá je príslušná na rozhodnutie.
______________________________
Spoločný obecný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.