Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obsah a podklady pre rozhodnutie obce v správnom procese

Dátum: Rubrika: Správne právo

Rozhodnutie vydané obcou v správnom konaní musí vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu na základe dôkazov, ktoré boli v správnom konaní získané. V záujme objasnenia predmetu správneho konania musia obce postupovať v úzkej spolupráci s inými orgánmi verejnej moci. Rozhodnutie obce, ktorá je správnym orgánom, pritom musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti.

Podklady pre rozhodnutie obce v správnom procese
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len správny poriadok) je správny orgán povinný zistiť presne ďalej len "správny poriadok") je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V súvislosti s uvedeným ustanovením správneho poriadku možno rozlišovať tieto podklady pre vydanie rozhodnutia obce v správnom konaní:
-
jednotlivé dôkazy nadobudnuté v súlade so
-
podklady od orgánov verejnej moci,
-
ostatné podklady poskytnuté obci účastníkmi správneho procesu.
Priebeh dokazovania v správnom konaní
Podkladom pre obsah rozhodnutia obce v správnom konaní sú jednotlivé dôkazy, ktoré obec nadobudla právne súladným spôsobom. Právnu súladnosť procesu dokazovania požaduje aj § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností, pričom ide o kogentnú právnu úpravu.
Príklad č. 1:
V správnom konaní predložil účastník správneho konania audiovizuálny záznam, konkrétne video z mobilného telefónu, ktoré dokazovalo, že obyvateľ obce je vlastníkom pozemku. Uvedené video však príslušná obec, ktorá je správnym orgánom, neakceptovala s odôvodnením, že v § 34 ods. 2 správneho poriadku sa neustanovuje audiovizuálny záznam ako dôkaz v správnom procese. S takýmto postupom účastník správneho konania, ktorý video predložil, nesúhlasil s odôvodnením, že toto video prispieva k objasneniu predmetu správneho konania, ktoré prebieha. Je názor účastníka správneho konania správny?
V dôkaznom konaní budú pripustené všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. V kontexte uvedeného je potrebné právny pojem "dôkaz" ponímať v správnom konaní zásadne extenzívne.
O uvedenom svedčí aj § 34 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
V § 34 ods. 2 správny poriadok ustanovuje jednotlivé dôkazy, ale len demonštratívnym právnym výpočtom. V tomto prípade teda nejde o taxatívny právny výpočet a je možné, aby správny orgán vykonal aj iné dôkazné prostriedky, ktoré správny poriadok výslovne neustanovuje, ale ktoré môžu prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, ktorá sa prejednáva pred správnym orgánom.
Správny poriadok ustanovuje nasledujúce dôkazné prostriedky:
-
výsluch svedkov,
-
znalecké posudky,
-
listiny,
-
ohliadku,
-
čestné vyhlásenie, pričom podľa § 39 ods. 1 správneho poriadku správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
Názor účastníka správneho konania je správny.
Príklad č. 2:
V správnom konaní pred obcou jednému účastníkovi správneho konania obec vyhovela, inému však nevyhovela. Jednotlivé podklady, ktoré vyvstali v priebehu dôkazného konania, boli pritom veľmi podobné. Svoj postoj k posudzovaniu dôkazov obec odôvodnila tým, že nešlo o úplnú zhodu dôkazov a každé správne konanie je špecifické. Obec tiež argumentovala, že vykonávanie a posudzovanie dôkazov je jej výlučnou právomocou. Konala v tomto prípade obec v súlade s platným právom?
Podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.