Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obecné vlastníctvo pozemku pod kostolom

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Cirkev vlastní kostol, ktorý stojí na pozemku našej obce. Môžeme urobiť prevod vlastníctva tohto pozemku na cirkev za 1 euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Úvaha o predaji pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1 euro nie je právne obhájiteľná. Predovšetkým, samotný fakt, že ide o prevod vlastníctva na cirkev,
nenapĺňa znaky dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Navyše, prevod vlastníctva za 1 euro dokumentuje tzv. simulovaný právny úkon, ktorým sa obchádza zákon - úkon, ktorý predstiera kúpu, ale de facto ide o darovanie, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") v prípade nehnuteľnosti 
neprípustné.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 8

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Problematiku simulovaného právneho úkonu a obchádzania zákona upravuje pod sankciou neplatnosti daného úkonu zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník").

Občiansky zákonník – výňatok

§ 37

(1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

§ 39

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Čiastkový záver č. 1
Postup uvedený v texte otázky je právne neprípustný a spôsobil by neplatnosť právneho úkonu.
Ak ide o pozemok obce zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, je namieste postupovať podľa zákonnej výnimky upravenej v § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"); na tomto právnom základe možno odporučiť nasledujúci postup:
-
uznesenie o schválení spôsobu prevodu 
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí s odkazom na zákonnú výnimku uvedenú v § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí (prevod pozemku pod stavbou nadobúdateľa), ktoré sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov;
-
uznesenie o schválení prevodu vlastníctva 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí, v ktorom je nevyhnutné použiť rovnakú cenu, aká bola použitá v iných prípadoch predaja pozemkov pod stavbou nadobúdateľa; ak sa taký prevod v minulosti nevyskytol, obecné zastupiteľstvo by malo stanoviť cenu, ktorá sa bude používať vo všetkých prípadoch prevodu vlastníctva pozemkov pod stavbou nadobúdateľa (aby bol naplnený princíp rovnakého prístupu a aby nedošlo k diskriminácii [zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v z. n. p.]. Okrem toho, cena 1 euro nevyjadruje hodnotu pozemku, preto je nutné stanoviť cenu, ktorá bude obhájiteľná ako reálna. Aj v tomto prípade je na schválenie uznesenia potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov;
-
ak je aktuálny aj 
prevod vlastníctva priľahlej plochy, 
je nevyhnutné rešpektovať, že za priľahlú plochu sa považuje len nevyhnutná plocha, bez ktorej nie je možné stavbu užívať (teda nie napríklad celý oplotený areál).
Čiastkový záver č. 2
Na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou je potrebné aplikovať príslušnú osobitnú úpravu zákona o majetku obcí a uplatniť cenu, ktorá vyjadruje hodnotu predávaného pozemku, ako aj princíp rovnakého zaobchádzania.
Záver:
Prevod vlastníctva obecného nehnuteľného majetku nesmie pod sankciou neplatnosti daného právneho úkonu obchádzať zákonný zákaz darovania nehnuteľného majetku obce úkonom, ktorý len predstiera predaj. Použitie pravidiel o prevode pozemku pod stavbou nadobúdateľa musí byť nediskriminačné a cena musí reflektovať reálnu hodnotu nehnuteľnosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.