Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obec ako správca dane

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku postupuje pri ich správe podľa osobitného predpisu, ktorým je daňový poriadok, s výnimkou v zákone určených prípadov. V príspevku sa dozviete, kedy sa nepostupuje podľa daňového poriadku a aké sú základné zásady správy daní.
Podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") sa daňou rozumie daň podľa osobitných predpisov a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Medzi osobitné predpisy, na ktoré odkazuje v súvislosti s definíciou dane ustanovenie § 2 písm. b) daňového poriadku, patrí aj zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach a poplatku").
Z ustanovenia § 1 ods. 2 daňového poriadkuvyplýva, že
pri správe daní sa postupuje podľa procesného predpisu - daňového poriadku vtedy, ak osobitný predpis - teda aj zákon o miestnych daniach, neustanovuje inak
.
Správcom dane
podľa § 4 ods. 1 daňového poriadkuje daňový úrad, colný úrad a
obec
.
Správou daní sa podľa § 2 písm. a) daňového poriadku rozumie postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa daňového poriadku a osobitného predpisu.
Kedy sa pri správe daní nepostupuje podľa daňového poriadku
Daň za psa
- miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný (§ 28 zákona o miestnych daniach a poplatku).
Daň za užívanie verejného prie­stranstva
- oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane je upravená v § 34a zákona o miestnych daniach. Určenie dane podľa pomôcok upravuje § 34b zákona o miestnych daniach a poplatku. Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa užívané verejné priestranstvo nachádza (§ 35 zákona o miestnych daniach a poplatku).
Daň za ubytovanie
- vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje § 41 zákona o miestnych daniach a poplatku, správu dane vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza (§ 42 zákona o miestnych daniach a poplatku).
Daň za predajné automaty
- miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú (§ 50 zákona o miestnych daniach a poplatku).
Daň za nevýherné hracie prístroje
- miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú (§ 58 zákona o miestnych daniach a poplatku).
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- oznamovaciu povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane upravuje § 64a zákona o miestnych daniach a poplatku, určenie dane podľa pomôcok upravuje § 64b zákona o miestnych daniach a poplatku, správa dane sa vykonáva na základe § 65 zákona o miestnych daniach a poplatku.
Daň za jadrové zariadenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.