Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Neudržiavaná stavba a neznámy pobyt vlastníka stavby

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Nehnuteľnosť v havarijnom stave, ktorá ohrozuje stavby nachádzajúce sa v jej tesnej blízkosti, je pre obec ako stavebný úrad problém, ktorý musí riešiť. V príspevku sa dozviete, ako má obec postupovať v prípade, ak nie je možné zistiť miesto pobytu vlastníka nehnuteľnosti.

Popis skutkového stavu:
Na našu obec bol podaný podnet občana, ktorého sused má stavbu - rodinný dom a tento je v havarijnom stave. Ide o rodinný dom s plochou strechou, ktorá má poškodenú strešnú konštrukciu. Vplyvom poveternostných podmienok cez porušenú strešnú konštrukciu dochádza k zatekaniu a zmývaniu nosnej steny. Podateľ uviedol, že daný stav rodinného domu ohrozuje jeho nehnuteľnosti (stavby), ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti neudržiavaného rodinného domu.
Na základe uvedeného podania sme vykonali štátny stavebný dohľad, pri ktorom sme skonštatovali, že stavba rodinného domu je neobývaná, zanedbaná, má poškodené steny aj strechu a v prípade veterného počasia hrozí poškodenie majetku alebo zdravia obyvateľov, nakoľko plech na streche sa pri silnom vetre uvoľňuje.
Vlastník stavby je známy z listu vlastníctva, kde má uvedený trvalý pobyt v našej obci, ale dlhodobo sa tu nezdržuje. Nevieme zistiť miesto jeho pobytu, lebo nemá v obci žiadnych príbuzných, ktorí by mali informácie o tom, kde sa zdržiava. Ďalším problémom je skutočnosť, že na danú nehnuteľnosť je na liste vlastníctva zapísaná ťarcha zo strany exekútorského úradu.
Predpokladáme, že po vykonaní štátneho stavebného dohľadu by mala nasledovať výzva na vykonanie údržby stavby, prípadne rozhodnutie o nariadení udržiavacích prác. Ako však postupovať, keď nevieme, kam máme výzvu alebo rozhodnutie doručiť?
Je obec povinná vykonať na vlastné náklady neodkladné úpravy, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov obce, a potom tieto náklady vymáhať alebo nárokovať napr. v dedičskom konaní?
Ako by mala obec ďalej postupovať a aké opatrenia alebo rozhodnutia vydať v uvedenom prípade?
Postup obce ako stavebného úradu:
Z popísanej situácie vyplýva, že vlastník predmetnej stavby sa v mieste trvalého pobytu nezdržuje, a teda obec ako stavený úrad nemá ako doručiť výzvu, rozhodnutie o nariadení udržiavacích prác alebo rozhodnutie o nariadení nevyhnutných úprav.
Podľa
§ 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"):
"Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní."
Všeobecným predpisom o správnom konaní je v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok").
______________________________
(1) Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca; ak nemá zákonného zástupcu a ak je to potrebné na obhajovanie jeho práv, správny orgán mu ustanoví opatrovníka.
(2)
Správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy
alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať, a nemá zákonného zástupcu.
______________________________
V prípadoch, keď správny orgán, t.j. stavebný úrad, ustanovuje
opatrovníka
, musí tak urobiť
rozhodnutím
. Správny poriadok neupravuje kritériá pre výber opatrovníka. Spravidla to bude príbuzný, priateľ alebo známy vlastníka stavby, ale nevylučuje sa ani iná osoba, ktorá dáva záruku, že bude plniť úlohy vyplývajúce z tejto čestnej funkcie.
Za opatrovníka nemožno určitú osobu ustanoviť proti jej vôli. V prípade neplnenia povinností môže správny orgán ustanoviť iného opatrovníka. Rovnako bude správny orgán postupovať v prípade, ak v konaní dôjde k stretu so záujmami zastúpeného účastníka.
Podľa :
______________________________
(1)
Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi,
alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
(2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny orgán zverejňuje písomnosť
súčasne na svojom webovom sídle
, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
______________________________
Predpokladom pre vydanie rozhodnutia o ustanovení opatrovníka, resp. pre doručovanie verejnou vyhláškou je skutočnosť, že obec sa pokúsila zistiť pobyt fyzickej osoby a toto zisťovanie bolo neúspešné. Odporúčam preto obrátiť sa na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.