Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nepravdivé vyhlásenie stavebného dozoru

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Na obecný úrad podal občan – stavebník Ohlásenie drobnej stavby „Altánok“ o rozmeroch 8 x 3 m. Podanie obsahovalo všetky náležitosti a prílohy, a preto sme vydali Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, ktoré sme zaslali stavebníkovi a osobe vykonávajúcej stavebný dozor na stavbe. Následne sa ozval stavebný dozor, ktorý sa dostavil na obecný úrad a do úradného záznamu uviedol, že on nik­dy žiadny stavebný dozor pre tohto stavebníka nepodpisoval, táto listina je falošná a že nechce byť stavebným dozorom na tejto stavbe a ani nepreberá za ňu zodpovednosť. Lenže medzitým už toto oznámenie stavebník prevzal. Ako máme v tomto prípade postupovať? Čo máme teraz vydať? A keďže domnelý stavebný dozor nám oznámil, že listina je falošná, máme to niekomu oznámiť?

V prvom rade treba konštatovať, že predmetné písomné
oznámenie
stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky (ďalej len "oznámenie"), vydané podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon")
je nezákonné
, pretože bolo vydané na základe nepravdivých údajov, t.j. sfalšovaného vyhlásenia stavebného dozoru [pozri § 44 ods. 2 stavebného zákona a § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len "vyhláška č. 453/2000 Z.z.")].
Odporúčame preto, čo najskôr
vykonať štátny stavebný dohľad
podľa § 98 a nasl. stavebného zákona, pri ktorom orgán štátneho stavebného dohľadu oboznámi stavebníka s úradným záznamom a
vyzve ho, aby stavbu altánku neuskutočňoval
, pretože oznámenie je nezákonné a stavebný úrad je povinný postupovať podľa súvisiacich právnych predpisov. O vykonaní štátneho stavebného dohľadu treba vyhotoviť záznam, prípadne foto­dokumentáciu.
Písomné oznámenie stavebného úradu vydané podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, totiž nie je rozhodnutím podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok"), ale ide o tzv.
opatrenie
vydávané stavebným úradom podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.