Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

V roku 2023 bolo prijatých mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú samosprávy. V 1. časti nášho seriálu prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, finančnej oblasti a majetku obcí.
VOĽBY
Podmienky výkonu volebného práva
S účinnosťou od 4. júna 2023 došlo k zmene zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva"), podľa ktorej zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa
zverejňuje na webovom sídle obce
, ak ho má zriadené a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie (§ 30 ods. 5).
Vydanie hlasovacieho preukazu
S účinnosťou od 1. marca 2023 došlo k týmto zmenám zákona o podmienkach výkonu volebného práva:
a)
vo voľbách do NR SR, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR a v referende voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu,
b)
volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce; obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb,
c)
Ministerstvo vnútra SR (ďalej len "ministerstvo vnútra") najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorí požiadali o voľbu poštou, v rozsahu údajov meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou; to neplatí, ak volič zápis v osobitnom zozname voličov zrušil,
d)
volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb,
e)
volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce,
f)
obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti,
g)
ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom,
h)
ministerstvo vnútra doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Hlasovací preukaz musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva,
i)
o vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, údaje o voličovi a dátum jeho vydania. Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá (§ 11c).
Vybavenie volebnej miestnosti
S účinnosťou od 1. marca 2023 došlo k zmene zákona o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorej vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka SR a štátny znak SR, volebná schránka, zoznam voličov a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok o výsledku hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti
zabezpečuje obec
, na území ktorej je zriadená okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok (§ 22 ods. 7).
FINANČNÁ OBLASŤ
Elektronické služby
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") sa s účinnosťou od 1. novembra 2023 doplnil o § 98b upravujúci elektronické služby:
a)
na poskytovanie elektronických služieb sa vzťahuje zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p.,
b)
zaviedla sa služba zasielania oznámení o výške dane a oznámení o výške poplatku, ktorej cieľom je podľa dôvodovej správy úspora času daňovému subjektu a úspora finančných prostriedkov obce na doručovanie písomností poštou,
c)
obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zaslať
oznámenie o výške dane
, ktorá môže byť určená aj v splátkach, a o lehote na úhradu,
na emailovú adresu
určenú daňovým subjektom v súhlase so zaslaním oznámenia alebo prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu. Pri nezaplatení dane alebo splátky dane v lehote určenej v oznámení, obec vyrubí daň rozhodnutím a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu, pričom nezaplatenie dane z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu. Daň uhradená v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubenú dňom jej zaplatenia. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky,
d)
obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zaslať
oznámenie o výške poplatku
, ktorý môže byť určený aj v splátkach, alebo o výške preddavku na poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktorý môže byť určený aj v sumách, a o lehote na úhradu,
na emailovú adresu
určenú daňovým subjektom v súhlase so zaslaním oznámenia alebo prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu. Pri nezaplatení poplatku, splátky poplatku, preddavku na poplatok alebo sumy preddavku na poplatok v lehote určenej v oznámení, obec vyrubí poplatok alebo preddavok na poplatok rozhodnutím podľa § 81 a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu, pričom nezaplatenie poplatku alebo preddavku na poplatok z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu. Poplatok alebo preddavok na poplatok uhradený v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubený dňom jeho zaplatenia; ustanovenie § 81 sa neuplatní. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky,
e)
obec poskytuje službu
predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.