Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (2. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021

Príspevok sa v druhej časti zaoberá legislatívnymi zmenami dôležitými pre samosprávu, ktoré boli prijaté v roku 2021 v oblasti školstva, stavebného práva, odpadového hospodárstva, dotácií, pracovného práva a pod.
 
Základná škola
S účinnosťou od 1. januára 2021 došlo najmä k týmto zmenám vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v z. n. p.:
a)
zriadenie metodického združenia 
pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa a predmetových komisií pre učiteľov druhého stupňa už 
nie je obligatórne 
(§ 4 ods. 3),
b)
poverenie pedagogického zamestnanca 
na vedenie metodických združení a predmetových komisií sa uvedie v zápisnici z rokovania pedagogickej rady a ak sú zriadené predmetové komisie a metodické združenia, aj v zápisnici z ich rokovania (§ 4 ods. 7),
c)
pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ do dokumentácie spojenej s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít 
napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
(§ 7 ods. 1),
d)
poverenie pedagogického zamestnanca na organizáciu plaveckého výcviku 
a na organizáciu 
lyžiarskeho výcviku 
sa uvedie v dokumentácii spojenej s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít (§ 7 ods. 3 a 6),
e)
školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo poučený zamestnanec, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom, môže vykonávať dozor nad žiakmi pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením, ak škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru iným pedagogickým zamestnancom (§ 8 ods. 3),
f)
zrušilo sa ustanovenie, podľa ktorého jednotlivé učebné predmety sa do rozvrhu rozdeľovali rovnomerne a vyučovali sa spravidla po jednotlivých vyučovacích hodinách a v blokoch sa mohli vyučovať predmety, pri ktorých si to vyžadoval obsah a organizácia vyučovacieho procesu (§ 9 ods. 2). Podľa dôvodovej správy k zmene predmetnej vyhlášky nie je potrebné uvádzať, aké má byť rozdeľovanie vyučovacích hodín v rozvrhu. Za organizáciu vyučovacieho procesu zodpovedá riaditeľ školy, v kompetencii ktorého je schváliť rozvrh hodín ako časovú organizáciu vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom a dodržaním hygienických zásad. Jednotlivé vyučovacie predmety môžu byť zostavované v rozvrhu aj ako dvojhodinovky, blokové vyučovanie a pod.
Škola v prírode
Od 1. januára 2021 sú účinné najmä tieto zmeny vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 436/2020 Z.z.:
a)
výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na 
päť dní v týždni 
(§ 4 ods. 3). Podľa dôvodovej správy sa znížil počet dní v týždni výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode, a to zo šiestich dní na päť, vzhľadom na to, že pracovný týždeň má päť dní. Doterajší počet šiestich dní bral do úvahy eventualitu organizovania školy v prírode mimo územia SR, čo sa v súčasnosti nerealizuje,
b)
výchovno-vzdelávacia činnosť materských škôl sa uskutočňuje 
v súlade s organizačnými podmienkami výchovy a vzdelávania 
detí v materskej škole (§ 4 ods. 3),
c)
riaditeľ vysielajúcej školy 
písomne informuje zriaďovateľa 
o uskutočnení pobytu v škole v prírode, ak vysielajúca škola je právnickou osobou [§ 5 ods. 8 písm. a)],
d)
riaditeľ vysielajúcej školy už nevypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov. Podľa dôvodovej správy nie je potrebné, aby riaditeľ školy osobitne vypracoval uvedený harmonogram. Je postačujúce, aby tento harmonogram bol súčasťou plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode, ktorý schvaľuje riaditeľ školy,
e)
plán organizačného zabezpečenia školy v prírode už neobsahuje plán výchovno-vzdelávacej činnosti (§ 5 ods. 10),
f)
v pláne organizačného zabezpečenia školy v prírode sa namiesto poverenia na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode uvádza 
meno a priezvisko vedúceho školy v prírode 
z vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov [§ 5 ods. 10 písm. l)],
g)
pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, 
fotokópiu dokladu o zdravotnom poistení 
žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad (§ 5 ods. 11).
Tehotenské štipendium
S účinnosťou od 1. apríla 2021 došlo k zmene školského zákona (§ 149a), podľa ktorej:
-
plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v SR a nemá nárok na výplatu tehotenského podľa zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení v z. n. p., sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva 
tehotenské štipendium
, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má žiačka právny nárok,
-
výška tehotenského štipendia je 
200 eur mesačne
; vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia,
-
tehotenské štipendium sa priznáva 
na základe písomnej žiadosti 
žiačky podanej riaditeľovi školy, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského,
-
o priznaní tehotenského štipendia 
rozhoduje riaditeľ školy
,
-
tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,
-
ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august,
-
stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca.
STAVEBNÁ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.