Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (1. časť)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien prijatých v roku 2022, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov, najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní a školstva.

VOĽBY
Podmienky výkonu volebného práva
S účinnosťou od 1. januára 2022 došlo najmä k týmto zmenám zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva"):
a)
obec najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb
zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené, informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a informáciu o určení volebných miestností (§ 8 ods. 1),
b)
zároveň sa uložila povinnosť v súlade so zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v z. n. p. informovať voličov v obciach, v ktorých majú obyvatelia právo používať jazyk národnostnej menšiny, aj v príslušnom jazyku tejto menšiny,
c)
starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely vykonania volieb prístup k internetu (§ 8 ods. 2);
d)
obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené,
informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu EÚ.
Vzor tejto informácie v slovenskom a anglickom jazyku zabezpečí pre obec Ministerstvo vnútra SR a zverejní ho na svojom webovom sídle (§ 21 ods. 2). Aplikačná prax ukázala, že zabezpečenie informovanosti voličov o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené, je postačujúca tak pre občanov SR, ako aj pre občanov iných členských štátov EÚ. Podľa dôvodovej správy k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva zasielanie písomnej informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený na adresu voliča - občana iného členského štátu EÚ sa neosvedčilo ako efektívne, keďže mnohým voličom nebola táto informácia doručená buď z dôvodu neoznačenia poštovej schránky menom voliča, zmeny adresy trvalého pobytu voliča, alebo sa volič nezdržiaval na uvedenej adrese trvalého pobytu a zásielka sa tak vrátila obci ako nedoručená;
e)
volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť
občianskym preukazom,
ak zákon o podmienkach výkonu volebného práva neustanovuje inak (§ 24 ods. 2). Podľa novej právnej úpravy volič už nemôže preukázať svoju totožnosť iným úradným dokladom;
f)
volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť do obálky. Obidve osoby pred vstupom do uvedeného osobitného priestoru člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda, ako aj
o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie
podľa § 336a zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. (§ 24 ods. 6 zákona o podmienkach výkonu volebného práva),
g)
okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou rozhoduje v sporných prípadoch nielen o platnosti hlasovacieho lístka a obálky, ale aj
prednostného hlasu
(§ 29 ods. 4),
h)
okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
v elektronickej podobe
prostredníctvom informačného systému Štatistického úradu SR. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Ak dôjde k výpadku internetového pripojenia v deň konania volieb, okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v listinnej forme v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní zápisnice predsedom a ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice príslušnej volebnej komisii (§ 30 ods. 1 a 2). Z predmetnej dôvodovej správy vyplýva, že spôsob doručovania zápisníc o výsledku volieb elektronicky sa osvedčil už pri zasielaní zápisníc volebných komisií samosprávnych krajov a okresných volebných komisií;
i)
úrad samosprávneho kraja a obec zabezpečia pre príslušnú volebnú komisiu na účel vykonania volieb
prístup k internetu
(§ 34 ods. 2),
j)
člen
okresnej volebnej komisie,
člen
obvodnej volebnej komisie,
člen
volebnej komisie samosprávneho kraja
, člen okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie, mestskej volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie majú za deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva (§ 36 ods. 4). Účelom tejto úpravy je, aby členovia volebných komisií všetkých stupňov mali nárok na odmenu. Dosiaľ totiž členovia okresných volebných komisií, volebných komisií samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií nemali zákonný nárok na odmenu za výkon svojej funkcie;
k)
priestupku sa dopustí okrem iného tiež ten, kto neodloží po hlasovaní nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky
do schránky na to určenej [§ 40 písm. a)]. Cieľom tejto úpravy je, aby po hlasovaní boli odložené do schránky na to určenej nielen nepoužité, ale aj nesprávne upravené hlasovacie lístky. Zabezpečí sa tým, že volič nevynesie z volebnej miestnosti žiaden hlasovací lístok, či už nepoužitý alebo nesprávne upravený, napríklad ako dôkaz o tom, ako hlasoval;
l)
aj naďalej platí, že ak volič v žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občians
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.