Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daň za ubytovanie a paušálna daň

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Daň za ubytovanie upravuje piata časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach). Ustanoveniami § 41a až § 41d a s nimi súvisiacim prechodným ustanovením § 104l, zavedenými zákonom č. 470/2021 Z. z., bol zmenený a doplnený zákon o miestnych daniach s účinnosťou od 11. 12. 2021.

Uvedené ustanovenia upravujú súhrn oznamovacích povinností platiteľa dane voči obci, ako aj povinnosti zástupcu platiteľa dane, ktorý poskytuje v mene platiteľa dane odplatné prechodné ubytovanie prostredníctvom digitálnej platformy. Ďalej upravujú určenie dane podľa pomôcok a podmienky zavedenia paušálnej dane a jej vyrubenie.
Ak obec ustanovila paušálnu daň vo všeobecne záväznom nariadení po účinnosti zákona (11.12.2021) do konca roka 2021, prvýkrát mohla vyrubiť paušálnu daň na kalendárny rok 2022. Ak obec ustanovila paušálnu daň vo všeobecne záväznom nariadení až počas roka 2022, mohla prvýkrát vyrubiť paušálnu daň na kalendárny rok 2023.
Obec mohla postupovať podľa § 41b zákona o miestnych daniach pri určení dane podľa pomôcok hneď po účinnosti zákona č. 470/2021 Z.z., čo platí pri neoznámení ubytovacej kapacity platiteľom dane podľa § 41a ods. 1, nevedení podrobnej evidencie o ubytovaní fyzických osôb podľa § 41a ods. 2, neoznámení zástupcu platiteľa dane podľa § 41a ods. 3 a základu dane podľa § 41a ods. 4 uvedeného zákona.
Oznamovacia povinnosť
Osobami zúčastnenými na plnení daňovej povinnosti dane za ubytovanie sú daňovník, platiteľ dane a zástupca platiteľa dane. V § 41a zákona o miestnych daniach sú upravené povinnosti platiteľa dane. Platiteľovi dane vo vzťahu k správcovi dane vyplývajú nasledujúce povinnosti:
a) oznámiť ubytovaciu kapacitu
Najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania, ak ide o platiteľa dane, ktorému vznikne daňová povinnosť po 11.12.2021 (t.j. po účinnosti zákona č. 470/2021 Z.z.); na oznámenie ubytovacej kapacity platiteľa dane, ktorému vznikla daňová povinnosť pred 11.12.2021, sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 104l zákona o miestnych daniach účinného od 11.12.2021.
b) oznámiť ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania
Najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania.
c) oznámiť zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane
Do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (napr. zmena ubytovacej kapacity).
Platiteľ dane nie je povinný oznámiť obci vznik daňovej povinnosti. Iba z § 41a ods. 1 zákona o miestnych daniach pri povinnosti oznámiť ubytovaciu kapacitu sa uvádza, že túto povinnosť je platiteľ dane povinný splniť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe vzniká daňová povinnosť.
d) viesť podrobnú evidenciu na účely tejto dane
Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane počnúc prvým poskytnutím odplatného prechodného ubytovania viesť podrobnú evidenciu za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté. Túto evidenciu môže viesť v listinnej alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá slúži ako hlavný podklad pre zistenie základu dane u platiteľa dane.
Povinnými údajmi evidenčnej knihy sú meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka a dĺžka pobytu (počet prenocovaní). Evidencia obsahuje aj ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane (napr. prekročenie maximálneho počtu prenocovaní daňovníka u toho istého platiteľa dane, nárok na zníženie dane, oslobodenie od dane).
Evidenčnú knihu je platiteľ dane povinný viesť prehľadne a zápisy evidovať podľa dátumu vzniku daňovej povinnosti v časovej postupnosti.
e) oznámiť, že daň sčasti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane
Ponuka prechodného odplatného ubytovania na území obce je v mnohých prípadoch sprostredkovaná medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje ubytovanie prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy, je zástupca platiteľa dane (vymedzený v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.