Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce

Dátum: Rubrika: Z legislatívy

Dňa 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny, ktoré zamestnávateľom – orgánom verejnej moci z predmetnej novej úpravy whistleblowingu vyplývajú.

Zákon o whistleblowingu je účinný od 1. marca 2019. Dňa 10. mája 2023 NR SR prijala novelu predmetného zákona, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 189/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. v z. n. p. (ďalej len "novela").
Novela nadobudla účinnosť 1. júla 2023, no niektoré jej ustanovenia, ktoré sa týkajú interných systémov oznamovania a sankcií, nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.
Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela priniesla
Novela prináša viacero zásadných zmien v agende ochrany oznamovateľov, ktorí v práci upozornia na nezákonné činnosti.
Rozšírenie pojmu oznamovateľ
Vďaka novele dochádza k rozšíreniu pojmu oznamovateľ, a teda aj okruhu osôb, ktoré môžu požívať ochranu v zmysle zákona o whistleblowingu. Okrem oznamovateľov v pracovnoprávnom vzťahu sa zákonná ochrana bude vzťahovať aj na oznamovateľov v inom obdobnom vzťahu.
Iným obdobným vzťahom je najmä
"výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť".
Novela precizuje definíciu oznamovateľa a zároveň rozširuje skupiny osôb, ktoré sa považujú na účely zákona o whistleblowingu za oznamovateľa.
Oznamovateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie v dobrej viere a toto oznámenie adresovala príslušnému orgánu na prijatie takéhoto oznámenia.
Za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
1.
urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu (napr. bývalý zamestnanec),
2.
urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov (napr. uchádzač o zamestnanie),
3.
urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená.
Zároveň sa za oznamovateľa považuje i osoba, ktorá za zákonom stanovených podmienok zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, a to fyzická osoba, ktorá v dobrej viere zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
a)
urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8 zákona o whistleblowingu, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 cit. zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
b)
urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
c)
je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
d)
je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
Zavedenie pojmu - odvetné opatrenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.