Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Význam netrestného dozoru prokuratúry pre obce

Dátum: Rubrika: Správne právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Pravdepodobne každá obec (mesto, mestská časť, samosprávny kraj) má v menšom či väčšom rozsahu skúsenosť s netrestným dozorom prokuratúry. Cieľom tohto článku je ozrejmiť podstatu a zmysel netrestnej mimosúdnej pôsobnosti prokuratúry a jej význam vo vzťahu k obciam (obdobne to platí aj vo vzťahu k mestám, mestským častiam a samosprávnym krajom), so zameraním najmä na všeobecne záväzné nariadenia obcí podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Je všeobecne známou skutočnosťou, že nosnou pôsobnosťou prokuratúry je jej pôsobnosť v trestnej oblasti. Táto veľmi významná pôsobnosť prokuratúry je i verejnosťou najviac a najdôslednejšie vnímaná.
Menej známa, no nie menej dôležitá, je pôsobnosť prokuratúry v netrestnej oblasti. Táto pôsobnosť je vymedzená zákonom č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z. n. p. (ďalej len "zákon o prokuratúre") a vykonáva sa v mimosúdnej oblasti (s nadväznosťou na správne súdnictvo), ako aj v súdnej oblasti - v civilnom sporovom procese a v civilnom mimosporovom procese. Ide o zložitú a obsiahlu problematiku.
Na úvod treba zdôrazniť, že prokuratúra je povinná chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a za tým účelom je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vykonať tomu zodpovedajúce opatrenia.
______________________________
Netrestná mimosúdna pôsobnosť prokuratúry spočíva v oprávnení prokurátora vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, teda preskúmavať zákonnosť normatívnych i individuálnych správnych aktov a postupov orgánov verejnej správy predchádzajúcich ich vydaniu.
______________________________
Rozsah prokurátorského prieskumu však nie je neobmedzený, ale je stanovený zákonom o prokuratúre. Znamená to, že prokurátor je povinný konať v rozsahu, ktorý mu dovoľuje zákon o prokuratúre, a tento rozsah nesmie prekročiť.
Práve netrestná mimosúdna pôsobnosť prokuratúry a uplatňovanie právnych prostriedkov dozoru prokurátora - najmä protestov prokurátora a upozornení prokurátora, je vo významnom rozsahu a počte uplatňovaná (aj) vo vzťahu k obciam, keďže zabezpečujú výkon samosprávnych pôsobností i výkon na ne prenesenej štátnej správy z množstva rozmanitých oblastí verejnej správy.
______________________________
Predovšetkým treba poukázať na to, že prieskum zákonnosti správnych aktov a postupov obcí predchádzajúcich ich vydaniu prokurátorom nemožno vnímať ako "negatívny prvok" voči obciam. Aj obce, aj prokuratúra majú spoločný cieľ, a to zabezpečiť zákonnosť postupu a vydávanie zákonných individuálnych i normatívnych správnych aktov.
______________________________
Obce sú v tzv. "prvej línii" - sú realizátormi postupov a tvorcami správnych aktov, za čo patrí úcta a rešpekt každej obci, ktorá k týmto činnostiam pristupuje zodpovedne.
Prokuratúra patrí do systému orgánov sekundárnej ochrany zákonnosti. Disponuje "len" návrhovými právnymi prostriedkami, ktoré uplatňuje práve v tých prípadoch, keď zlyhajú - porušia zákonnosť orgány verejnej správy pri výkone verejnej správy. Prokurátor preskúmava dodržiavanie zákonnosti, a keď zistí jej porušenie, navrhuje (aj) obci, ako zabezpečiť nápravu.
Výkon pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti vykonávajú na túto oblasť špecializovaní prokurátori. V mnohých prípadoch práve kvalita ich argumentov a právnych analýz vedie (aj) obce k vyhoveniu prokurátormi uplatneným právnym prostriedkom dozoru - protestom prokurátora alebo upozorneniam prokurátora, teda k ich vysokej úspešnosti, a tým k rýchlej náprave nezákonného stavu.
______________________________
Ak protestu alebo upozorneniu prokurátora obec nevyhovie, prokurátor je za splnenia ďalších podmienok oprávnený podať žalobu na správny súd. V konečnom dôsledku teda v takom prípade až správny súd autoritatívne rozhodne o ďalšom "osude" prokurátorom napádaného postupu - nečinnosti alebo správneho aktu obce.
______________________________
Tým sa súčasne vytvára aj databáza rozhodnutí a judikátov správnych súdov, ktoré sú významným vodítkom pre zjednocovanie aplikačnej praxe, pre postup a rozhodovanie obcí v obdobných veciach.
Rozhodovacia prax správnych súdov je následne aj významným zdrojom pre tvorbu legislatívy.
______________________________
Konanie o proteste prokurátora alebo o upozornení prokurátora teda nemožno chápať ako akési "sporové konanie" medzi prokurátorom a obcou, prípadne ďalšími účastníkmi konania, ale ako konanie, ktorého cieľom má byť posúdenie súladu/nesúladu konkrétneho správneho aktu alebo postupu s príslušnou právnou úpravou a nachádzanie zákonného východiska.
______________________________
Obdobne ani v konaní o žalobe prokurátora v správnom súdnictve, podanej prokurátorom po nevyhovení protestu alebo upozorneniu prokurátora, nie je podstatné, kto "vyhrá alebo prehrá". Podstatné je dosiahnutie záväzného súdneho rozhodnutia o nastolenej právnej otázke, ktorá v praxi spôsobuje aplikačné problémy.
Zjednodušene možno uviesť, že výkonu netrestného dozoru prokuratúry vo vzťahu k obciam podliehajú:
1.
všeobecne záväzné nariadenia obcí
(ďalej aj "VZN"),
2.
uznesenia obecných zastupiteľstiev obcí,
3.
rozhodnutia obcí,
4.
opatrenia obcí,
5.
postupy obcí predchádzajúce vydaniu/prijatiu vyššie uvedených správnych aktov, ako aj ich nečinnosť.
Prieskum zákonnosti uvedených správnych aktov a postupov vykonáva prokurátor
-
na základe nespoplatneného podnetu akéhokoľvek subjektu, alebo
-
v rámci previerkovej činnosti, alebo
-
na základe akéhokoľvek iného zdroja poznatku (z masmédií, tlače, úradných tabúľ obcí a iných orgánov a pod.).
______________________________
Prokurátor preskúmava výlučne zákonnosť, teda súlad/nesúlad s objektívnym právom.
______________________________
Prokurátor nepreskúmava účelnosť, vhodnosť, odborné otázky technického charakteru, efektívnosť, hospodárnosť, ekonomickú návratnosť a pod. Neposkytuje ani výkladové stanoviská k právnym predpisom. Je preto bezpredmetné domáhať sa od prokurátora napríklad "odobrenia" obcou zamýšľaného rozhodnutia, opatrenia, postupu alebo požadovať od prokurátora právne poradenstvo.
______________________________
Prokurátor je však oprávnený uplatňovať poradný hlas na zasad­nutiach orgánov verejnej správy, teda aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce. Na takomto zasadnutí môže podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona o prokuratúre uplatniť poradný hlas - uviesť svoj právny názor na prerokovávanú vec, napríklad na prerokovávaný návrh VZN obce.
______________________________
Prokurátor vykonáva z úradnej moci (ex offo) následný prieskum zákonnosti postupov a správnych aktov obcí. Výsledok tohto prieskumu je nezávislý aj od osoby, ktorá podala podnet, od jej názorov a predstáv, ako by mala byť vec vyriešená.
Z hľadiska plošného dosahu na ochranu práv fyzických a právnických osôb je
významný a početne uplatňovaný prokurátorský prieskum zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí
.
Právnymi prostriedkami dozoru prokurátora uplatnenými voči nezákonným VZN možno dosiahnuť ochranu práv už v štádiu poten­ciálnej hrozby ich porušenia, teda zabrániť porušeniu práv.
______________________________
Prieskumu zákonnosti prokurátorom podliehajú všetky platné VZN bez ohľadu na to, či sú z oblasti samosprávnych pôsobností obce alebo z oblastí preneseného výkonu štátnej správy. Prokurátor preskúmava zákonnosť postupu predchádzajúceho prijatiu (schváleniu) VZN, ako aj zákonnosť samotného obsahu VZN.
______________________________
Za účelom preskúmania zákonnosti VZN je prokurátor podľa § 37 ods. 1 zákona o prokuratúre oprávnený požiadať obec o poskytnutie súčinnosti spočívajúcej v predložení dokladov preukazujúcich celý postup obce pri prijímaní VZN, teda od prvého právnou úpravou predpísaného úkonu predchádzajúceho jeho prijatiu.
Prokurátor požaduje predložiť najmä:
-
návrh VZN s vyznačeným dátumom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a zvesenia z úradnej tabule obce a potvrdenie o jeho zverejnení na webovom sídle obce;
-
pripomienky k návrhu VZN s vyznačeným dátumom ich doručenia obci (ak boli voči návrhu VZN podané), doklady preukazujúce kedy a ako boli tieto pripomienky vyhodnotené a predložené poslancom obecného zastupiteľstva;
-
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s vyznačeným dátumom jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a potvrdením o jeho zverejnení na webovom sídle obce;
-
prezenčnú listinu poslancov, zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (alebo jej časť, najmä v prípade obsiahlych zápisníc) obsahujúcu údaje o dátume jeho konania, o programe tohto zasadnutia a jeho schválení, ako aj celú časť (bod) vzťahujúcu sa na prerokovávanie a prijatie predmetného VZN (vrátane prípadných pozmeňovacích návrhov) s údajmi o uznesení, ktorým bolo VZN prijaté, a o počte a hlasovaní poslancov;
-
originál VZN s vyznačeným dátumom jeho vyhlásenia - t.j. vyvesenia na úradnej tabuli a zvesenia z úradnej tabule obce a potvrdenie o jeho zverejnení na webovom sídle obce;
-
prípadné ďalšie na vec sa vzťahujúce doklady, ktoré má obec v dispozícii.
Podľa okolností v konkrétnej veci (napríklad ak ide o VZN opätovne potvrdené - schválené po využití sistačného oprávnenia starostom obce podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení) prokurátor môže požadovať od obce aj iné doklady alebo požiadať o podanie vysvetlenia, ak to považuje za potrebné pre výkon prieskumu zákonnosti VZN.
Obec má teda voči prokurátorovi povinnosť poskytnúť mu požadované doklady a vysvetlenia. Prieskum zákonnosti VZN je už len vecou a zodpovednosťou prokurátora.
______________________________
Po zadovážení potrebných podkladov prokurátor pristúpi k prieskumu zákonnosti VZN. Prokurátor vykonáva prieskum zákonnosti celého VZN vrátane postupu predchádzajúceho jeho prijatiu, teda nie napríklad len podnetu namietaného ustanovenia alebo časti VZN.
______________________________
V prípade VZN tento prieskum začína zisťovaním, či bol dodržaný právnou úpravou predpísaný postup predchádzajúci prijatiu VZN, teda:
-
či bol v súlade s § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva obce;
-
ak boli podané pripomienky k návrhu VZN, či navrhovateľ VZN v súlade s § 6 ods. 4, 6, 7 zákona o obecnom zriadení vyhodnotil včas podané pripomienky, t.j. podané v 10-dňovej lehote od zverejnenia návrhu VZN, a či bolo vyhodnotenie pripomienok predložené poslancom najmenej 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o tomto návrhu VZN;
-
kedy sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, či bolo rokovania a uznášania spôsobilé, t.j. či bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, či bol návrh programu zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce najmenej 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a či bol schválený návrh programu, teda či bol dodržaný § 12 ods. 4, 5, 7 zákona o obecnom zriadení;
-
či bolo VZN prijaté v súlade s druhou vetou § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení - trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uznášania spôsobilého obecného zastupiteľstva;
-
či bolo VZN vyhlásené v súlade s § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, teda či bolo na 15 dní vyvesené na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce a či bola správne stanovená jeho účinnosť.
______________________________
Následne prokurátor pristúpi k spravidla náročnejšej časti prieskumu - k vecnému prieskumu zákonnosti VZN, teda k posúdeniu súladu obsahu VZN - jeho ustanovení s príslušnými právnymi predpismi - podľa toho, o aký druh VZN ide.
______________________________
Ak prokurátor zistí porušenie zákonnosti, podľa charakteru zisteného porušenia zákonnosti zvolí uplatnenie právneho prostriedku dozoru prokurátora - podanie
protestu prokurátora
(§ 23, § 27 zákona o prokuratúre) alebo podanie
upozornenia prokurátora
(§ 28 zákona o prokuratúre). Obidva tieto právne prostriedky dozoru prokurátora sú návrhovými oprávneniami.
Prokurátor podá protest prokurátora, ak treba VZN alebo niektorú jeho časť alebo niektoré ustanovenie pre nezákonnosť zrušiť alebo nahradiť novým - zákonným. Ak ide o povinné (obligatórne) VZN, navrhne ho celé, alebo v protestom napadnutom rozsahu nahradiť novým zákonným VZN. Ak ide o nepovinné (fakultatívne) VZN, navrhne ho celé alebo v napadnutom rozsahu "len" zrušiť. Následne je už len vecou obce, či prijme nové - zákonné VZN. Taktiež navrhne "len" zrušiť VZN (jeho časť, ustanovenie), ak obec vôbec nie je oprávnená upravovať vo VZN danú problematiku.
______________________________
Protestu prokurátora obec - jej obecné zastupiteľstvo môže, ale nemusí vyhovieť. Je však povinné rozhodnúť o proteste prokurátora podanom proti VZN, a ak mu vyhovie, v lehote najneskôr do 90 dní od doručenia protestu musí VZN v protestom napadnutom rozsahu zrušiť alebo nahradiť novým - zákonným.
Táto 90-dňová lehota má poriadkový charakter, teda jej márne uplynutie nezbavuje obec povinnosti konať a rozhodnúť o proteste prokurátora.
______________________________
Právna úprava umožňuje obci len dva spôsoby rozhodnutia o proteste prokurátora - vyhovieť protestu alebo nevyhovieť protestu.
U niektorých obcí sa však doposiaľ objavuje nesprávna aplikačná prax, keď obecné zastupiteľstvo obce protest prokurátora síce prerokuje, ale len "vezme na vedomie".
V takom prípade je nutné konštatovať nesprávny postup a z tohto vyplývajúcu nečinnosť obce v konaní o proteste prokurátora. Konanie o proteste prokurátora sa tak zbytočne predlžuje, a ak obec zotrvá v tejto nečinnosti, prokurátor za účelom jej odstránenia musí obci podať upozornenie prokurátora s návrhom, aby o proteste rozhodla niektorým zo zákonom predpísaných dvoch spôsobov.
O proteste prokurátora proti VZN rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce formou uznesenia. Inú formu "rozhodovania" nemá - uznáša sa na uzneseniach a uznesením sa uznáša i na VZN. Rozdiel je v kvóre poslancov potrebnom na prijatie uznesenia a na prijatie VZN (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení).
______________________________
Nakoľko obecné zastupiteľstvo je povinné o proteste prokurátora konať a rozhodnúť, protest treba zaradiť do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prokurátorovi musí byť umožnená účasť na prerokovaní protestu, ak o to požiada (§ 23 ods. 5 zákona o prokuratúre).
______________________________
Ak obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor môže následne podať žalobu na správny súd (§ 45 ods. 4, § 359 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p.).
Podľa aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy môže súdny prieskum VZN v správnom súdnictve vyvolať podaním žaloby len prokurátor.
Existuje len jedna výnimka, kedy žalobu proti VZN môže správnemu súdu podať aj zainteresovaná verejnosť.
Nakoľko prokurátor môže aj z vlastnej iniciatívy získavať poznatky odôvodňujúce preskúmavanie zákonnosti, môže na základe poznatku o nezákonnom VZN jednej obce uskutočniť prieskum zákonnosti takých VZN aj v ďalších obciach. Je všeobecne známou skutočnosťou, že obce vzájomne spolupracujú (aj) ohľadom tvorby VZN, alebo "preberajú" obsah VZN inej obce, a tak sa pochybenie z VZN jednej obce premietne do VZN ďalších obcí.
______________________________
Upozornenie prokurátora je ďalším právnym prostriedkom dozoru prokurátora, ktorý je taktiež početne uplatňovaný voči obciam. Ide najmä o prípady, keď vo VZN chýba alebo je nedostatočná úprava problematiky, ktorú má obec povinnosť upraviť vo VZN, alebo ak obec vôbec nemá prijaté povinné (obligatórne) VZN.
______________________________
Prokurátorským prieskumom zákonnosti VZN a uplatňovaním právnych prostriedkov dozoru prokurátora proti nezákonným VZN sa sleduje plošne - na celom území obce - zabezpečenie ochrany práv fyzických a právnických osôb. Pokiaľ dôjde včas k zrušeniu nezákonných VZN alebo ich nezákonných častí, je to v prospech aj samotných obcí. Obce tak predídu aj prípadnému uplatňovaniu nárokov podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v z. n. p.
Oprávnenie prokurátora preskúmavať zákonnosť VZN a uplatňovať právne prostriedky dozoru prokurátora v prípade zistenia ich nezákonnosti je účinným nástrojom na zlepšenie stavu zákonnosti VZN - normatívnych správnych aktov, ktoré majú pôsobnosť na celom území obce, teda majú dosah na práva a povinnosti množstva fyzických a právnických osôb.
Príklad:
Typickým VZN, ktoré má vplyv na všetky subjekty nachádzajúce sa na území obce, je VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce, prijaté na základe zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 282/2002 Z.z."). Takéto VZN je pre každú obec v určitom rozsahu povinné (v zákone je použitá formulácia - obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením) a v určitom rozsahu nepovinné (v zákone je použitá formulácia - obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením).
Obec je povinná ustanoviť všeobecne záväzným nariadením tri oblasti - sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, podrobnosti o vodení psov a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev (§ 3 ods. 6, § 4 ods. 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.).
Všeobecne záväzným nariadením môže (nemusí) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a tiež aj miesta, kde je vstup so psom zakázaný [§ 5 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 282/2002 Z.z.].
Alternatíva A)
Vykonaným prieskumom zákonnosti VZN obce prokurátor zistí, že:
-
v článku 4 VZN obec určila úhradu vo výške 3 eurá za každú evidenčnú známku psa, teda v rozpore s § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktoré ukladá obci povinnosť určiť úhradu len za náhradnú evidenčnú známku, a to v prípade odcudzenia, zničenia alebo straty (prvej) evidenčnej známky;
-
v článku 5 VZN obec zakázala voľný pohyb psov na celom území obce, teda v rozpore s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z.z., nakoľko takýto neurčitý a "plošný zákaz" na celom území obce (t.j. vrátane napr. aj všetkých súkromných pozemkov) jej právna úprava nedovoľuje zaviesť. Keďže ide o možnosť, nie o povinnosť obce vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a obec takéto miesta vo VZN nevymedzila, navodila opak jej zámyslu;
-
v článku 6 VZN si obec v rozpore s § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení vytvorila aj vlastnú "skutkovú podstatu priestupku" za porušenie zákazu stanoveného v článku 5. Vytváranie skutkových podstát priestupkov však obciam vôbec neprináleží, teda obec prekročila rozsah svojich oprávnení.
Vzhľadom na rozpor s vyššie uvedenými ustanoveniami právnych predpisov prokurátor podá proti článkom 4, 5 a 6 VZN protest prokurátora, v ktorom navrhne článok 4 nahradiť zákonným znením (keďže ide o povinnú úpravu vo VZN) a články 5 a 6 navrhne "len" zrušiť, nakoľko vymedziť vo VZN miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, nie je povinnosťou, ale možnosťou obce, a vytvárať skutkové podstaty priestupkov obec vôbec nie je oprávnená.
Na konanie o proteste prokurátora proti VZN obce sa vzťahuje § 27 ods. 1, 3 a 5 zákona o prokuratúre. V ideálnom prípade dôjde na základe protestu prokurátora k náprave - odstráneniu nezákonného stavu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Alternatíva B)
Vykonaným prieskumom zákonnosti VZN obce prokurátor zistí, že obec neurčila sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, hoci jej takúto povinnosť ukladá § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z.z. Vzhľadom na to podá obci upozornenie prokurátora, v ktorom navrhne prijať VZN, ktorým sa pôvodné VZN doplní o toto chýbajúce ustanovenie.
Alternatíva C)
Z webového sídla obce prokurátor zistí, že obec (zrejme) nemá prijaté VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Žiadosťou o poskytnutie súčinnosti podanou podľa § 37 ods. 1 zákona o prokuratúre si u obce overí správnosť tejto informácie. Následne prokurátor podá upozornenie prokurátora s návrhom na prijatie VZN v rozsahu určenia sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, ako aj v rozsahu podrobností o vodení psov a o znečisťovaní verejných priestranstiev (§ 3 ods. 6, § 4 ods. 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.). Prokurátor teda navrhuje prijať VZN len v povinnom rozsahu. Obec môže/nemusí vo VZN upraviť aj nepovinné, v predchádzajúcom texte uvádzané oblasti.
Následne prokurátor zistí opakujúce sa pochybenia aj v rovnakom druhu VZN ďalších obcí a uplatní protesty alebo upozornenia prokurátora aj voči týmto VZN. V prípade vyhovenia podaným právnym prostriedkom dozoru prokurátora sa tak zabezpečí rýchla náprava nezákonného stavu aj v týchto ďalších obciach.
Záverom treba zdôrazniť aj význam dodržania zákonného postupu v konaní o proteste prokurátora alebo o upozornení prokurátora ako nevyhnutného predpokladu pre obnovu alebo vytvorenie zákonného stavu, nakoľko nezákonnosť sa nedá odstrániť ďalšou nezákonnosťou.
Pokiaľ má obec pochybnosti alebo nejasnosti v právnej úprave - ako má postupovať v konaní o proteste alebo o upozornení prokurátora, je rozumnejšie informovať o tom prokurátora, ktorý tak môže včas na takúto situáciu reagovať, za účelom predchádzania porušovaniu zákonnosti v konaní o ním uplatnenom právnom prostriedku dozoru.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.