Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok prináša vzor pracovnej zmluvy uzatvorenej s hlavným kontrolórom obce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p a ďalších súvisiacich predpisov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené úplné minimálne stredné vzdelanie.
Hlavný kontrolór obce vykonáva svoju funkciu v pracovnom pomere a považuje sa za ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p., ak zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") neustanovuje inak. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, pričom jeho dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra.
Starosta je povinný so zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Doba trvania pracovného pomeru predstavuje funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré je šesťročné. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je uvedený ako deň nástupu do práce. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
Hlavnému kontrolórovi prináleží plat vo výške, ktorej výpočet je uvedený v § 18c zákona o obecnom zriadení, a fakultatívne mu obecné zastupiteľstvo môže schváliť aj mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.
Vzor: Pracovná zmluva hlavného kontrolóra

PRACOVNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákonník práce“) a ďalších súvisiacich predpisov

medzi

Obec: .............................................................................

So sídlom: .....................................................................

IČO: ...............................................................................

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.