Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá ochranou osobných údajov pri voľbách do územnej samosprávy, pričom poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov voličov a kandidátov, na povinnosť obce informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, právo voličov požiadať o opravu údajov v stálom zozname voličov, ako aj na bezpečnostné opatrenia a záznamy o spracovateľských činnostiach. Príspevok približuje uvedenú problematiku príkladmi z praxe a odporúčaniami.

Právna úprava ochrany osobných údajov je upravená všeobecne v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Ochranu osobných údajov pri voľbách upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva").
Z vyhlásenia Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 2/2019 o používaní osobných údajov v priebehu politických kampaní (prijaté 13. marca 2019) vyplýva, že dodržiavanie pravidiel ochrany údajov, a to aj v kontexte volebných činností a politických kampaní, je nevyhnutné na ochranu demokracie. Ide tiež o prostriedok na zachovanie dôvery občanov a integrity volieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.