Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: Z legislatívy

Príspevok poukazuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „infozákon“).

Od 1. januára 2023 je účinný zákon č. 428/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela infozákona"), ktorý schválila Národná rada SR 8. novembra 2022.
Novela infozákona má za cieľ precizovať právnu úpravu tak, aby vychádzala z aplikačnej praxe a aby sa odstránili viaceré funkčné nedostatky a došlo k rozšíreniu informačnej povinnosti o nové subjekty. Prostredníctvom novely došlo tiež k spresneniu niektorých definícií pojmov, s ktorými infozákon vo svojom texte narába, a zároveň k úprave niektorých procesných aspektov sprístupňovania informácií pre ich ľahšiu a efektívnejšiu dostupnosť.
Prijaté zmeny sa dotkli nielen tých subjektov, ktoré napĺňali legálnu definíciu povinnej osoby do účinnosti novely infozákona, ale zasiahli aj subjekty, ktoré sa za povinné osoby kvalifikujú práve od účinnosti novely infozákona, teda od 1. januára 2023. Ďalšie zmeny sa týkajú povinného zverejňovania zmlúv, ale aj tzv. "šikanóznych" infožiadostí.
Informácia, ktorú má povinná osoba k dispozícii
Základným pojmom infozákona je pojem "informácia", avšak infozákon výslovnú definíciu tohto pojmu doteraz neobsahoval. Novela infozákona v § 4 doplnila ods. 3, ktorý definuje tento pojem. Podľa predmetného ustanovenia informáciou je 
"akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe."
V minulosti sa v praxi vyskytli pochybnosti, či informáciou podľa infozákona sú aj celé dokumenty (napr. rozhodnutia, zmluvy, mapy), alebo či má povinná osoba povinnosť vytvárať na základe tohto zákona rôzne stanoviská, analýzy a pod. Novela infozákona preto zasiahla aj ustanovenie, ktoré definovalo "informáciu, ktorú má povinná osoba k dispozícii". Cieľom bolo jasne definovať, že žiadateľ nemôže žiadať od povinnej osoby informácie, ktorých sprístupnenie by vyžadovalo administratívnu náročnosť, resp. prácu navyše a povinná osoba by musela činnosťou navyše vytvárať výkladové stanoviská, rozbory, analýzy, referáty, prognózy, výklady právnych predpisov a pod. a tiež vytvárať názory povinnej osoby.
V aplikačnej praxi vznikali výkladové nejasnosti o tom, čo znamená "informácia, ktorú má povinná osoba k dispozícii". Podľa novelizovaného § 3 ods. 1 infozákona platí:
"Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov."
Zmena definície povinnej osoby
Jednou z hlavných zmien, ktorú novela infozákona priniesla, je aj zmena legálnej definície povinnej osoby. Podľa novelizovaného § 2 ods. 3 infozákona:

„Povinnými osobami sú ďalej zdravotné poisťovne. Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby, ak v nich povinné osoby podľa odsekov 1 a 2 majú samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, a ak súčasne

a)  sú kontrolované povinnou osobou podľa odsekov 1 a 2, alebo

b)  povinná osoba podľa odsekov 1 a 2 priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“

Prostredníctvom novelizácie citovaného ustanovenia došlo k rozšíreniu povinných osôb aj o tam vymenované právnické osoby. Zákonodarca teda rozšíril definíc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.