Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sťažnosť obyvateľov obce na hluk

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Obyvatelia v obci sa v jarných a letných mesiacoch pravidelne sťažujú na permanentný hluk z motoriek a motorových štvorkoliek. Môže obec kontrolovať hladiny tohto hluku či regulovať ich používanie alebo je na to príslušný iný orgán?
K základným úlohám obcí pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") patrí
vykonávanie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií
, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb.
Kompetencie obce
Ak obec rieši podnety obyvateľov voči hluku z miestnej komunikácie, ktorá je v správe obce, musí zohľadniť tieto právne predpisy:
-
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane zdravia");
-
vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v z. n. p. (ďalej len "vyhláška Ministerstva zdravotníctva").
Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochrane zdraviaukladá fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií,
správcom pozemných komunikácií
, prevádzkovateľom vodnej cesty, prevádzkovateľom dráhy, prevádzkovateľom letiska a prevádzkovateľom ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len "prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií"),
povinnosť zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) zákona o ochrane zdravia
.
Podľa § 27 ods. 4 zákona o ochrane zdravia:
"Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b)."
Kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie meraní sú:
-
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
-
osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,
-
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
Vzhľadom na to, že
takmer žiadna obec na Slovensku nedisponuje technickým vybavením ani odborne spôsobilou osobou na meranie hluku, s meraním sa možno obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva
, resp. vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva, spravidla v sídle krajov, alebo na súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú takéto merania.
V oboch prípadoch ide zo strany merajúceho subjektu o poskytovanie
platených služieb
. Výsledky merania hluku slúžia ako doklad preukazujúci dodržanie či nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy. Takýto doklad je nevyhnutný aj pri prešetrovaní podnetov obyvateľov týkajúcich sa negatívneho pôsobenia hluku v životnom prostredí.
Podnety obyvateľov obce
V prvom rade je vhodné zistiť, či obec už niekedy vykonala meranie hluku miestnej komunikácie ako jej správca v obci. Ak obec disponuje výsledkami merania hluku miestnej komunikácie, je možné túto skutočnosť spomenúť v odpovedi na podnet obyvateľa obce s konštatovaním, že stav hluku je v tomto ohľade vyhovujúci.
Z obsahu sťažnosti musí vyplývať, aby sa obyvateľ vyslovene domáhal ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli priamo
porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy - teda obce
. V prípadoch hluku sa obyvatelia nesťažujú na obec, ale na tretie osoby (motorkárov). Takýmito podnetmi obyvatelia ani nepoukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
Obdobné podnety preto nemožno riešiť v režime zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v z. n. p. (ďalej len "zákon o sťažnostiach"), ktorými by sa obec musela povinne zaoberať, hoci by obyvateľ svoje podania aj označil formálne ako "sťažnosť". Nie sú totiž splnené pojmové znaky sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach.
Je iba na zvážení obce, či považuje za účelné, aby obec pri každom individuálnom podnete obyvateľa obce voči hluku z miestnej komunikácie vykonávala samostatné merania a vynakladala na merania finančné prostriedky.
Podnetmi fyzických osôb sa obec môže zaoberať, avšak v prípade takto individuálne formulovaného tvrdenia bez relevantnejších podkladov nejde o zákonnú povinnosť obce. Ak by sa podnety obyvateľov voči hluku z miestnej komunikácie kumulovali, v takom prípade by sme už odporúčali vykonať nové meranie.
Je na zvážení obce (z hľadiska jej priorít), či sa bude podnetom vážnejšie zaoberať a či pristúpi k meraniu, resp. či požiada osobu spôsobilú na vykonanie takýchto meraní.
Ak výsledky nového merania poukážu na nevyhovujúci stav, je prevádzkovateľ zdroja hluku povinný technickými, stavebnými, organizačnými alebo inými opatreniami dosiahnuť, aby hladiny hluku neprekračovali prípustné hodnoty.
Účinnosť opatrení je následne potrebné preukázať opätovným meraním hluku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.