Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny pre obce po novele Zákonníka práce od 1. novembra 2022

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími zmenami, ktoré pre obce a mestá prináša aktuálna novela Zákonníka práce, t. j. zákon č. 350/2022 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2022.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26. mája 2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). Predmetnú novelu dňa 4. októbra 2022 schválila aj Národná rada SR. Novela nadobudla účinnosť od 1. novembra 2022.
Zmeny, ktoré novela Zákonníka práce prináša, vychádzajú z európskej legislatívy; konkrétne sa prostredníctvom novely implementujú tieto smernice:
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EU´.
 
V dôsledku aplikácie novely Zákonníka práce nastávajú najmä tieto zmeny:
-
upravujú sa povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,
-
došlo k rozšíreniu, resp. precizovaniu okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom zabezpečenia požiadavky transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
-
upravilo sa právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitú),
-
zaviedlo sa poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe,
-
upravilo sa čerpanie otcovskej dovolenky,
-
umožnilo sa súbežné poskytovanie rodičovského príspevku a materského, ktoré sa bude vyplácať otcovi dieťaťa počas trvania otcovskej dovolenky,
-
zaviedla sa minimálna dĺžka úložnej lehoty zásielky, ak ide o doručovanie písomností zamestnancovi poštovým podnikom,
-
upravilo sa vyplácanie odchodného v prípade smrti zamestnanca,
-
boli upravené práva osôb, ktoré sa vracajú do práce po prekážke v práci (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a iné).
Zmeny podľa novely Zákonníka práce
Doručovanie písomností
Podľa § 38 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi písomnosti, ktoré sa týkajú:
a)
vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného pomeru (napr. výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru),
b)
vzniku, zmeny alebo zániku povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z pracovnej zmluvy (napr. v prípade zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme oznámenie zamestnávateľa o zložení a výške platu zamestnanca),
c)
vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností, ktoré vyplývajú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. výpoveď dohody o pracovnej činnosti).
V súlade s § 38 ods. 1 Zákonníka práce 
písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku
, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak zamestnávateľ nemôže doručiť zamestnancovi písomnosť na pracovisku alebo v jeho byte, môže písomnosť doručiť na akomkoľvek mieste, kde je zamestnanec zastihnuteľný.
Z dikcie Zákonníka práce vyplýva, že osobné doručovanie písomností na pracovisku je primárne, táto forma doručovania má prednosť pred inými formami, napr. pred doručovaním prostredníctvom poštového podniku. Až v prípade, ak osobné doručenie na pracovisku nie je možné, možno použiť spôsob doručovania poštovým podnikom.
________________________________________________________________________________
Podľa § 38 ods. 2 Zákonníka práce
"Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.