Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Webové sídla obcí a GDPR

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

K významným komunikačným kanálom obcí s jej občanmi aj ďalšou verejnosťou patrí určite aj ich webové sídlo, tzv. webová stránka obce. V dnešnej dobe je takmer nemožné si predstaviť, že by existovala obec bez vlastného webového sídla. Tento článok prináša informácie k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom webového sídla obcí, ku ktorým dochádza spravidla najčastejšie.

Pojem webové sídlo je definované v zákone č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Predmetný zákon definuje webové sídlo ako
"ucelený súbor webových stránok v pôsobnosti jedného správcu, ktorý má pridelenú najmenej jednu doménu a je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy"
.
Štandardy pre informačné technológie verejnej správy, ktorými sú aj webové sídla obcí, obsahuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len "vyhláška").
Prostredníctvom webových sídel obcí, ktoré by mali spĺňať štandardy minimálnych požiadaviek podľa vyhlášky, častokrát dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov či už je to napr. prostredníctvom zverejňovania rôznych dokumentov (ako napr. faktúr, zmlúv), zverejňovania zápisníc zo zasadaní rôznych orgánov či komisií, alebo zverejňovania fotografií z rôznych podujatí organizovaných obcou, zverejňovania kontaktných údajov na zamestnancov obce a pod.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov na webovom sídle obce
Jedným z najdôležitejších princípov ochrany osobných údajov je zákonnosť. Tento princíp vyjadruje a obsahuje podmienku, že spracúvanie osobných údajov je zákonné vtedy a v takom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z podmienok podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
______________________________
Prevádzkovateľ musí na každý účel spracúvania osobných údajov disponovať primeraným právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 nariadenia.
______________________________
Právnym základom rozumieme dôvod, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať jednotlivé spracovateľské operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb [napr. zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o slobode informácií")].
Zásada zákonnosti je bližšie precizovaná najmä v čl. 6 nariadenia. Toto ustanovenie taxatívne vymenúva podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné:
a)
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
d)
spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verenej moci,
f)
oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany.
______________________________
V zmysle uvedeného platí, že pri zverejňovaní osobných údajov v rôznych dokumentoch obce musí obec ako prevádzkovateľ disponovať právnym základom podľa čl. 6 nariadenia.
______________________________
Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv
Zákon o slobode informácií bol v poslednej dobe dvakrát novelizovaný.
Prvá novela nadobudla účinnosť od 31. marca 2022. Táto novela mala za dôsledok to, že územná samospráva (obce) povinne zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a nie na svojom webovom sídle.
Druhá novela, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.