Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vklad prostriedkov obce do základného imania súkromnej obchodnej spoločnosti

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V tomto príspevku sa oboznámime s niekoľkými možnosťami vkladu obce do súkromnej obchodnej spoločnosti v prípade, že by tento vklad mohol predstavovať štátnu pomoc.
Obec zvažuje vklad do súkromnej obchodnej spoločnosti v štyroch variantoch:
1.
vloží 500 000 eur do existujúcej obchodnej spoločnosti a tým sa navýši základné imanie spoločnosti na 520 000 eur,
2.
obec odkúpi obchodný podiel za 1 euro na základe zmluvy o prevode obchodného podielu od spoločníkov a následne vloží 500 000 eur do spoločnosti na ďalšie investície,
3.
obec odkúpi obchodný podiel za 500 000 eur,
4.
obec odkúpi celú spoločnosť za 500 000 eur.
Hodnota podniku podľa znaleckého posudku je 1,5 milióna eur.
Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o štátnej pomoci") zodpovedá za jej poskytnutie poskytovateľ, v našom prípade obec. Tá je povinná ešte pred realizáciou opatrenia s možným transferom verejných zdrojov (ide o všetky uvádzané možnosti)
vyhodnotiť, či takéto opatrenie podlieha pravidlám v oblasti štátnej pomoci
- vyhodnotiť tzv. test štátnej pomoci - a nesie zodpovednosť za jeho správne vyhodnotenie. Ak sa preukáže, že opatrením bude poskytnutá štátna pomoc alebo minimálna pomoc, je potrebné zároveň dodržať procesné ustanovenia zákona o štátnej pomoci.
Hlavnú právnu úpravu problematiky štátnej pomoci nájdeme na úrovni legislatívy Európskej únie. Ide hlavne o články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len "zmluva"). Tieto vymedzujú, čo je štátna pomoc, podmienky pomoci zlučiteľné s vnútorným trhom EÚ a základné právomoci Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci.
______________________________
Podľa čl. 107 zmluvy platí, že pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktoré narúšajú alebo môžu narušiť hospodársku súťaž tým, že zvýhodňujú určité podniky alebo určité odvetvia výroby, sú, pokiaľ ovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi, nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak zmluva neustanovuje inak.
______________________________
Podľa čl. 107 zmluvy teda v sebe pojem nedovolenej štátnej pomoci zahŕňa nasledujúce znaky: existenciu podniku, pričítateľnosť opatrenia štátu, financovanie z verejných zdrojov, poskytnutie výhody, selektivitu opatrenia a potenciálny dopad na hospodársku súťaž a obchod v rámci EÚ. Ak príde pri poskytnutí finančnej podpory zo strany verejného subjektu v prospech podniku ku kumulatívnemu naplneniu všetkých uvedených znakov a nie je zároveň naplnená niektorá ďalej uvedená podmienka pre legálne poskytnutie pomoci, ide o nedovolenú pomoc.
______________________________
Porušením tohto článku zmluvy, t.j. naplnením uvedených znakov (bez súčasného splnenia niektorej z ďalších podmienok pre legálne poskytnutie štátnej pomoci) príde k poskytnutiu nedovolenej štátnej pomoci, v dôsledku čoho sa príjemca vystavuje riziku povinnosti vrátenia nedovelenej pomoci, prípadne neplatnosti uzavretých zmlúv.<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.