Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Spracúvanie osobných údajov voličov v prezidentských voľbách

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Koncom marca a začiatkom apríla nás čakajú prezidentské voľby. Prvé kolo prezidentských volieb je vyhlásené na 23.3.2024 a prípadné druhé kolo sa má konať 6.4.2023. V príspevku sa dozviete, aké povinnosti má obec pri spracúvaní a ochrane osobných údajov voličov a členov volebnej komisie.
Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 180/2014 Z.z.").
Uvedený zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb:
-
do Národnej rady SR,
-
do Európskeho parlamentu,
-
na prezidenta SR,
-
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR,
-
volieb do orgánov územnej samosprávy a
-
spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy SR.
Zo zákona č. 180/2014 Z.z. obciam tiež vyplýva celý rad povinností vo vzťahu k voľbám, prezidentské nevynímajúc.
Je nepochybné, že v rámci prezidentských volieb dochádza zo strany obce ako tzv. prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov voličov, ale aj členov volebnej komisie, či kandidátov na prezidenta. Zákon č. 180/2014 Z.z. je z hľadiska ochrany osobných údajov považovaný za osobitný právny predpis, ktorý obsahuje úpravu podmienok výkonu volebného práva, ale aj ukladá obciam celý rad povinností v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov dotknutých osôb vo voľbách.
Prevádzkovateľ (teda obec) je povinný prijať opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia zaobchádzal v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
Zásady spracúvania osobných údajov vo voľbách
Vyplývajúc z nariadenia GDPR má obec ako prevádzkovateľ povinnosť identifikovať a popísať všetky procesy, ktoré súvisia s voľbami a zabezpečením agendy okolo volieb, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. Obec je zároveň povinná pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať zásady, ktorými sú:
-
zákonnosť
- na to, aby obec mohla spracúvať osobné údaje zákonne, musí disponovať primeraným právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.,
-
spravodlivosť a transparentnosť
- ide o zásadu, ktorá súvisí s informačnou povinnosťou obce vo vzťahu k dotknutým osobám, ktoré majú právo byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov vo voľbách. Dokument, ktorý obsahuje informačnú povinnosť pre dotknuté osoby, môže obec umiestniť napr. na nástenke vo volebnej miestnosti, na stôl s podpisovými hárkami, môže sa nachádzať na webovom sídle obce alebo môže byť doručená ako súčasť informácií o podmienkach práva voliť a byť volený, alebo spolu s doručením oznámenia o mieste a čase konania volieb, ktoré je obec povinná doručiť do každej domácnosti,
-
obmedzenie účelu
- v zmysle tejto zásady platí, že osobné údaje možno získať len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. V rámci prezidentských volieb budú účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb napr.: vedenie stáleho zoznamu voličov podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.