Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve (2. časť)

Dátum: Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve

Druhá časť príspevku rozoberá právnu úpravu priestupkov a ich sankcionovania podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), ako aj relevantnú judikatúru súdov v tejto oblasti.

V § 11 ods. 2 a 3 zákona o ochrane nefajčiarov zákonodarca ustanovuje druh a zákonné rozpätie správnej sankcie za správne delikty (priestupky) uvedené v § 11 ods. 1 písm. a) až e) tohto zákona. Napĺňa sa tak všeobecná požiadavka, resp. zásada verejnoprávneho trestania "žiaden trest bez zákona"
(nulla poena sine lege).
Zákon o ochrane nefajčiarov v § 11 ods. 2 a 3 zavádza jediný druh správnej sankcie - pokutu. Pokutou sa rozumie majetková sankcia. V súlade so všeobecným právnym princípom zákazu uloženia sankcie, ktorú zákonne upravuje 
(nulla poena sine lege)
, nie je orgán prejednávajúci tieto priestupky oprávnený uložiť odlišnú správnu sankciu majetkovej povahy. Neprípustná je tiež správna sankcia, ktorá má charakter morálneho donútenia (napr. pokarhanie), alebo správna sankcia obmedzujúcej povahy (napr. administratívnoprávny zákaz činnosti).
Zákonné rozpätie kvantifikácie správnej sankcie poskytuje orgánu prejednávajúcemu predmetné priestupky priestor pre využitie správnej úvahy v administratívnoprávnom procese. Za priestupok spáchaný podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane nefajčiarov sa môže uložiť pokuta maximálne vo výške 331 eur, pričom za priestupok normatívne zakotvený v § 11 ods. 1 písm. e) tohto zákona je možnosť uložiť pokutu v maximálnej výške 497 eur. Dolná hranica výšky pokuty nie je ani v jednom z uvedených prípadov normatívne ustanovená. Hornú hranicu ustanovil zákonodarca donucujúcim spôsobom (kogentne). Nie je možné, aby orgán prejednávajúci priestupok uložil vyššiu pokutu ako 331 eur za priestupok podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane nefajčiarov alebo pokutu vyššiu ako 497 eur za priestupok podľa § 11 ods. 1 písm. e) tohto zákona. Opačný postup by bol v rozpore so zákonom 
(contra legem) 
a mohol by vyvolať zodpovedajúce administratívnoprocesné konzekvencie (napr. podanie odvolania proti rozhodnutiu).
Keďže priestupku podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane nefajčiarov sa môže dopustiť výlučne mladistvý páchateľ (osoba mladšia než 18 rokov veku), neuplatní sa pravidlo obsiahnuté v § 19 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch"), podľa ktorého sa horná hranica pokuty u mladistvých znižuje na polovicu, pričom nesmie byť vyššia ako 300 eur a v blokovom konaní vyššia ako 60 eur. Horná hranica pokuty za tento priestupok (497 eur) sa teda nijako neznižuje a ani iným spôsobom nemodifikuje.
Aplikácia práva pri využití správnej úvahy v procese ukladania pokuty podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarovvšak nemôže byť svojvôľou 
(arbitrium). 
Najvyšší súd SR v rozhodnutí z 8. decembra 2011, sp. zn. 8 Sžo 17/2011, uviedol, že určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou voľného uváženia, súčasne však podotkol, že to neznamená, že pokuta môže byť uložená v ľubovoľnej výške.
Z rozsudku Najvyššieho súdu SR z 20. októbra 2016, sp. zn. 7 Sžo 3/2016, v tejto súvislosti vyplýva:

„Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci.“

V rozsudku Krajského súdu Trenčín zo 16. januára 2019, sp. zn. 13 S 21/2018, sa v podobných intenciách uvádza: 
"Pokiaľ ide o uloženú pokutu, tak správny súd poukazuje na to, že ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci úvahy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených limitoch, hraniciach uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu (uváženia), musí byť aj náležite zdôvodnené."
Aj v prípade, ak sú naplnené
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.