Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti obecných firiem podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám určuje jednotlivým subjektom rozsiahle aktívne aj pasívne informačné povinnosti. Tento právny predpis sa vzťahuje nielen na obce, resp. rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, ale aj na obecné obchodné spoločnosti. Práve táto posledne zmieňovaná kategória povinných osôb má s aplikovaním uvedeného zákona v praxi neraz problémy. V nasledujúcom príspevku preto sumarizujeme všetky aktívne aj pasívne informačné povinnosti obecných firiem.
Čo sú obecné firmy
Pod vecnú pôsobnosť
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.
(ďalej len "ZSPI") spadajú tisíce rôznych subjektov. Z hľadiska územnej samosprávy sú to v prvom rade obce, mestá a mestské časti v Bratislave a Košiciach (§ 2 ods. 1 ZSPI) a rovnako aj rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené samosprávou (§ 2 ods. 2 ZSPI), ako napríklad základné školy, základné umelecké školy, materské školy s právnou subjektivitou, centrá voľného času atď.
Okrem uvedených povinných osôb sa však ZSPI vzťahuje aj na ďalšie
"právnické osoby, ak v nich samospráva má samostatne alebo spoločne ­aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, a ak súčasne sú samosprávou kontrolované, resp. v nich samospráva priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov ich riadiaceho alebo kontrolného orgánu"
(§ 2 ods. 3 ZSPI).
Pod touto relatívne komplikovanou formuláciou sa majú na mysli aj
tzv. obecné obchodné spoločnosti
, t.j. podnikateľské subjekty, ktoré súbežne spĺňajú dve podmienky: obce v nich majú aspoň 50% majetkovú účasť a zároveň kontrolujú, resp. ustanovujú minimálne polovicu členov ich orgánov (ďalej aj "obecné firmy").
______________________________
Z uvedeného je teda zrejmé, že povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 ZSPIje
nielen "bežná", t.j. 100%
obecná spoločnosť s ručením obmedzeným či obecná akciová spoločnosť,
ale aj taká spoločnosť,
v ktorej má obec nižší ako 100% majetkový podiel (avšak min. 50%), pokiaľ ju zároveň personálne ovláda/kontroluje.
______________________________
Na určenie toho, či firma je povinnou osobou podľa ZSPI, nie je rozhodujúce, či spoločnosť bola založená, resp. spoluzaložená obcou, ale výška aktuálnej majetkovej a personálnej účasti samosprávy v nej. Povinnou osobou nie je jedine taký podnikateľský subjekt, v ktorom má obec minoritný majetkový podiel (t.j. menší ako 50%) a súbežne ju ani personálne neovláda.
V prípade, že si obecná s. r. o. či obecná a.s. založí ďalšiu firmu (t.j. tzv. dcérsku, resp. i tzv. vnučkovskú spoločnosť
1)
), táto je tiež povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 ZSPI.
2)
Plná vs zúžená informačná povinnosť
Povinné osoby spadajúce pod ZSPI majú buď plnú, alebo zúženú informačnú povinnosť. Obce (§ 2 ods. 1 ZSPI), organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (§ 2 ods. 2 ZSPI) a rovnako aj
obecné firmy s výlučnou (100%) priamou alebo nepriamou účasťou
(§ 2 ods. 3 druhá veta ZSPI) majú
plnú
informačnú povinnosť.
______________________________
Pod
plnou informačnou povinnosťou
sa rozumie povinnosť jednotlivých subjektov dodržiavať ústavný princíp -
čo nie je tajné, je verejné.
______________________________
V zmysle tohto princípu neposkytnúť informáciu môže povinná osoba výlučne v tom prípade, pokiaľ tak výslovne určí niektorý
zákon
. Ak právny predpis so silou zákona (t.j. nie norma nižšej právnej sily, ako napr. uznesenie obecného zastupiteľstva, rozhodnutie starostu ako valného zhromaždenia obecnej firmy, pokyn štatutára firmy, ...) utajenie informácie neumožňuje, znamená to, že daná informácia je automaticky
verejná
.
______________________________
Obecné firmy, v ktorých obec
nemá výlučnú
majetkovú účasť, ale nižšiu ako 100%, majú tzv.
zúženú informačnú povinnosť.
Zákon sa na ne vzťahuje iba v obmedzenom rozsahu § 3 ods. 2 prvá veta ZSPI, v zmysle ktorého sprístupňujú iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy (pozri ďalej časť 2. Sprístupňovanie).
______________________________
Spôsoby poskytovania údajov
ZSPI definuje tri spôsoby poskytovania informácií. V prvom rade ide o "pro-aktívne"
zverejňovanie
(§ 5 a § 6 ZSPI), čiže vytvorenie prístupu k vybraným informáciám pre neobmedzený okruh subjektov po dobu 24 hodín denne, najmä prostredníctvom internetu, úradnej tabule a prípadne aj ďalšími obvyklými prostriedkami (napr. obecné noviny, televízia, rozhlas, sociálne siete a pod.).
Ďalším spôsobom je "re-aktívne"
sprístupňovanie
(§ 14 a nasl. ZSPI), čiže odpoveď povinnej osoby na konkrétnu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.