Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Dátum: Rubrika: Správne právo

Zákon o sociálnych službách ukladá každej obci povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. V súčasnosti však nedostatočná finančná situácia v mnohých obciach neumožňuje tento príspevok poskytovať. Článok dáva odpovede na otázky, v akej výške a za akých podmienok sa finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby poskytuje, a čo v prípade, ak momentálna finančná situácia obce neumožňuje finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb poskytnúť.

Právna úprava
Pri poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby je relevantná najmä nasledujúca právna úprava:
-
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"),
-
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z. z.").

„Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje 

a)  sociálnu službu v zariadení, ktorým je 

1.  nízkoprahové denné centrum, 

2.  zariadenie pre seniorov,

3.  zariadenie opatrovateľskej služby,

4.  denný stacionár,

b)  terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c)  nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

d)  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

e)  opatrovateľskú službu,

f)   prepravnú službu.“

Posledná novela zákona o sociálnych službách, t.j. zákon č. 484/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.