Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Otázky hlavných kontrolórov k protispoločenskej činnosti

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

V územnej samospráve zastáva funkciu zodpovednej osoby hlavný kontrolór obce, mesta alebo vyššieho územného celku. Nasledujúci príspevok reaguje na podnety hlavných kontrolórov v súvislosti s novelizovanými ustanoveniami zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane oznamovateľov").
Otázka č. 1:
Ako má hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba zadefinovať v smernici o oznamovaní protispoločenskej činnosti spôsoby podávania oznámení?
Oznámenie možno podať písomne, pričom môže byť podané osobne, prostredníctvom poštovej prepravy, prípadne elektronickou poštou; alebo osobne - ústne (je vhodné určiť tieto spôsoby vo vlastnej smernici). Oznámenie môže byť aj anonymné, pričom takéto oznámenie sa riadne prešetrí. Frekventované sú najmä:
-
písomné oznámenia
- majú byť podané v zalepenej obálke na adresu obecného/mestského úradu s uvedením zodpovednej osoby a slova "Neotvárať" doručením do podateľne, pričom podateľňa označí zalepenú obálku pečiatkou s dátumom doručenia, zásielku neotvorí a bezodkladne doručí zodpovednej osobe - hlavnému kontrolórovi,
-
elektronické oznámenia
- môžu byť podané cez elektronickú emailovú adresu zodpovednej osoby, teda hlavnému kontrolórovi,
-
osobné oznámenia
- ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby,
-
internetové oznámenia
- odkazom cez webovú stránku obce alebo vyššieho územného celku, kde môže oznamovateľ zadať svoje oznámenie interne určeným spôsobom.
Otázka č. 2:
Má zodpovedná osoba - hlavný kontrolór obce alebo vyššieho územného celku viesť štatistickú evidenciu o oznámeniach od septembra 2023?
Štatistickú evidenciu vedie orgán príslušný na prijatie oznámenia. Zodpovedná osoba je ale povinná plniť si povinnosti uvedené v príslušných ustanoveniach § 10 a § 11 zákona o ochrane oznamovateľov, medzi ktoré patrí aj povinnosť viesť evidenciu oznámení.
Otázka č. 3:
Aké sú primárne spôsoby podá­vania podnetov/oznámení v roku 2023 v praxi samospráv?
V praxi samospráv sú frekventované nasledujúce podania či oznámenia:
-
podávanie podnetov na vykonanie kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
podávanie podaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ako podnety či zákonné podania podľa osobitných predpisov, či preneseného výkonu štátnej správy),
-
podávanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z. n. p.,
-
podávanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
-
podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.,
-
podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle novelizovaného zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.