Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Osobné údaje v prostredí materských škôl

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa venuje pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach materských škôl a bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Zaoberá sa tiež základnými zásadami podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) a bezpečnostnými opatreniami na ochranu osobných údajov v praxi.

Pri uplatňovaní zásad a pravidiel ochrany osobných údajov musia školy a školské zariadenia venovať osobitnú pozornosť postaveniu dieťaťa, pretože vždy musia rešpektovať jeho najlepší záujem. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné tiež uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel. Všetky osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah (vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú), ide o tzv. zásadu minimalizácie údajov.
Základné zásady podľa metodiky Úradu
Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl vydaná Úradom obsahuje všeobecné zásady týkajúce sa ochrany súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania. Týmito zásadami sú:
-
najlepší záujem dieťaťa
- túto zásadu musia dodržiavať všetky subjekty, ktoré prijímajú rozhodnutia týkajúce sa detí;
-
právo na súkromie dieťaťa
- v praxi môže dôjsť k situáciám, keď najlepší záujem dieťaťa a právo na súkromie sú v protiklade, pričom v takýchto prípadoch je možné, že právo na ochranu súkromia (teda aj na ochranu osobných údajov) musí ustúpiť zásade najlepšieho záujmu dieťaťa;
-
zastupovanie
- na vykonávanie väčšiny práv potrebujú deti zákonné zastúpenie. To však neznamená, že postavenie rodiča (zákonného zástupcu) má absolútnu prednosť pred postavením dieťaťa. Deti postupne dokážu prispieť k prijatiu rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú, vrátane rozhodnutí o ich osobných údajoch.
Otázka č. 1:
Aké sú bežné a citlivé osobné údaje v prostredí škôl a školských zariadení?
Bežné osobné údaje 
predstavujú tieto údaje:
-
fotografia,
-
meno, priezvisko, adresa,
-
e-mailová adresa, telefónne číslo,
-
dátum narodenia,
-
rodné číslo,
-
známka dieťaťa.
Citlivé osobné údaje,
t. j. osobitná kategória osobných údajov podľa čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") zahŕňa:
-
rasový alebo etnický pôvod,
-
politické názory,
-
náboženské alebo filozofické presvedčenie,
-
členstvo v odborových organizáciách,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.