Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Opatrenia z Fondu na spravodlivú transformáciu

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Článok sa zaoberá podmienkami poskytovania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu územiam najpostihnutejším klimatickou transformáciou, ktoré budú poskytovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenská inovačná agentúra.

Európska únia je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým zoskupením štátov na svete, ktoré bude klimaticky neutrálne, a Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len "Fond") je novým európskym fondom v rámci politiky súdržnosti, ktorý je zameraný na riešenie negatívnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov transformácie (dekarbonizácie) v súvislosti s prechodom na klimatickú neutralitu.
Transformácia na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Najnáročnejšia bude pre tie, ktoré sú alebo donedávna boli veľmi závislé od fosílnych palív alebo priemyselných činností náročných na emisie skleníkových plynov, ktoré je potrebné utlmiť alebo prispôsobiť v dôsledku transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ako aj pre tie štáty, ktoré na to nemajú dostatok finančných prostriedkov.
Cieľom tohto Fondu je zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že podporí najpostihnutejšie územia a dotknutých pracovníkov, ako aj podporiť vyváženú socioekonomickú transformáciu. Opatrenia podporované z Fondu by mali priamo prispieť k zmierneniu účinkov transformácie zmenšením jej negatívneho vplyvu na zamestnanosť a financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva. Všetky činnosti by mali byť vykonávané pri plnom rešpektovaní záväzkov a priorít Únie v oblasti klímy a životného prostredia a v sociálnej oblasti. Pri podpore opatrení v oblasti energetickej účinnosti by sa mali podporovať investície prispievajúce k znižovaniu energetickej chudoby, hlavne zlepšením energetickej účinnosti bytového fondu. Všetky podporované činnosti by mali byť vykonávané pri plnom rešpektovaní záväzkov a priorít Únie v oblasti klímy a životného prostredia a v sociálnej oblasti.
Aby bola transformácia úspešná a sociálne prijateľná pre všetkých, musí byť spravodlivá a inkluzívna. Únia, členské štáty a ich regióny preto musia od samého začiatku brať do úvahy sociálne, hospodárske a environmentálne účinky transformácie a využiť všetky možné nástroje na zmiernenie jej nepriaznivých dôsledkov.
Slovenská republika disponuje v rámci Fondu alokáciou vo výške 459 mil. eur (pre druhý a tretí pilier ide o sumu 82,5 mld. eur.). Viac ako polovica týchto prostriedkov pochádza z nástroja "NextGenerationEU" a zvyšná časť z Viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027. Z tohto dôvodu bude potrebné väčšinu prostriedkov z fondu vyčerpať do konca roka 2023 a zostávajúcu časť pravdepodobne do konca roka 2029.
Prostriedky pochádzajú z fondov EÚ, konkrétne z novovytvoreného fondu, ktorý je súčasťou rozpočtu kohéznej politiky EÚ na roky 2021 - 2027. Pravidlá pre financovanie vychádzajú z tzv. všeobecného nariadenia
1)
a nariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu
2)
. Fond je súčasťou nového Programu Slovensko na roky 2021 - 2027.
S Fondom priamo súvisí Plán spravodlivej transformácie územia SR. Ide o dokument mapujúci východiskovú situáciu v regiónoch, ktoré sú vzhľadom na dosiahnutie klimatických záväzkov SR najviac ohrozenými územiami. Zároveň navrhuje opatrenia pre výzvy transformujúcich sa regiónov a definuje priority, ktoré budú v daných regiónoch podporené a financované z Fondu. Schválenie plánu spravodlivej transformácie územia SR je podmienkou čerpania prostriedkov z Fondu a bude prílohou Programu Slovensko.
Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pri tom na nikoho nezabudlo. Fond je prvým pilierom tohto mechanizmu, ktorý bude podporu poskytovať formou grantov, t.j. nenávratnou formou. Mechanizmus spravodlivej transformácie má okrem toho ďalšie dva piliere - druhý, ktorý poskytuje návratnú formu pomoci cez tzv. finančné nástroje investičného programu InvestEU, a tretí, ktorý poskytuje zvýhodnené úvery Európskej investičnej banky pre verejný sektor.
Kým z Fondu budú poskytnuté finančné prostriedky primárne vo forme grantov, zvyšné dva zdroje financovania (návratné formy) budú stimulovať verejné a súkromné investície podporou investičných projektov finančných partnerov, akým je Európska investičná banka. Fond bude svojimi zdrojmi doplnkovo financovať opatrenia z iných fondov, no špecificky sa bude zameriavať len na tie aktivity, ktorých cieľom je riešenie dôsledkov spojených s transformáciou, resp. prechodom ku klimatickej neutralite vo vybraných regiónoch.
Kľúčovým aspektom projektových zámerov je dôraz na tieto tr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.