Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odchodné pre starostu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Patrí starostovi obce po skončení funkčného obdobia odchodné?

Odpoveď na túto otázku nájdeme v spojení pravidiel dvoch zákonov - zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z. z.") a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce").

Zákon č. 253/1994 Z. z. – výňatok

§ 2

(1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. (...)

(2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

§ 5

(1) Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume ...

Kľúčovým pravidlom je konštatovanie v § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z., že 
funkcia starostu sa nevykonáva v pracovnom pomere. 
Z tohto dôvodu sú s výkonom funkcie starostu spojené len tie nároky pracovnoprávneho charakteru, ktoré upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. (nárok na plat, na dovolenku, odstupné a na základe § 2 ods. 3 citovaného zákona aj nároky vyplývajúce z použitia sociálneho fondu, zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie).
Pre právne postavenie starostu a jeho nároky je teda charakteristické, že má na základe osobitných pravidiel zákona č. 253/1994 Z. z. niektoré nároky obdobné zamestnancovi v pracovnom pomere, ide však len o týmto zákonom výslovne upravený okruh nárokov.
Čiastkový záver:  
 
Starostovi pri skončení funkčného obdobia odchodné nepatrí.
Pre úplnosť bude užitočné doplniť, že ak nastanú veľmi špecifické okolnosti, môže aj osoba vo funkcii starostu získať nárok na odchodné, nie však v súvislosti so skončením funkčného obdobia, ale ako nárok z pracovného pomeru. Od účinnosti novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), t. j. zákona č. 70/2018 Z. z. (od 1. apríla 2018) je totiž možné, aby sa zamestnanec obce stal starostom, ak je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie [§ 13 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení].

Zákonník práce – výňatok

§ 76a

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Ak zamestnanec obce, ktorý hoci aj pôsobil vo funkcii starostu, splní podmienky podľa § 76a Zákonníka práce, patrí mu odchodné; je to však nárok tejto osoby z jej pracovného pomeru, nie z jej funkcie starostu.
Záver
S výkonom funkcie starostu nie je spojený nárok na odchodné. Zamestnanec obce, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu, môže získať nárok na odchodné z pracovného pomeru s obcou, ak budú splnené podmienky upravené v § 76a Zákonníka práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.