Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Príspevok sa zaoberá ochranou osobných údajov pri voľbách do územnej samosprávy, pričom poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov voličov a kandidátov, na povinnosť obce informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, právo voličov požiadať o opravu údajov v stálom zozname voličov, ako aj na bezpečnostné opatrenia a záznamy o spracovateľských činnostiach. Príspevok približuje uvedenú problematiku príkladmi z praxe a odporúčaniami.

Právna úprava ochrany osobných údajov je upravená všeobecne v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Ochranu osobných údajov pri voľbách upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva").
Z vyhlásenia Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 2/2019 o používaní osobných údajov v priebehu politických kampaní (prijaté 13. marca 2019) vyplýva, že dodržiavanie pravidiel ochrany údajov, a to aj v kontexte volebných činností a politických kampaní, je nevyhnutné na ochranu demokracie. Ide tiež o prostriedok na zachovanie dôvery občanov a integrity volieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.