Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obsah a doručovanie rozhodnutia obce v správnom konaní

Dátum: Rubrika: Správne právo

Príspevok sa zaoberá náležitosťami obsahu rozhodnutí obce vydaných v správnom konaní, špecifikami rozhodovania v rámci decentralizovanej štátnej správy, ako aj doručovaním rozhodnutí obce a súvisiacimi praktickými príkladmi.

Miestna samospráva, t.j. jednotlivé obce a mestá majú právne postavenie správneho orgánu. O právach, právom chránených záujmoch, ako aj právnych povinnostiach účastníkov správneho konania rozhodujú obce vydaním rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie pritom musí obsahovať predovšetkým výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať odvolanie. Pre právoplatnosť, a teda aj vykonateľnosť rozhodnutia obce je tiež nevyhnutné, aby bolo riadne doručené dotknutému účastníkovi správneho konania, a to obligatórne, preto aj obsah a doručovanie rozhodnutia obce budú predmetom tohto článku.
Obsah rozhodnutia obce v správnom konaní
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok") rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Odsek 2 tohto ustanovenia stanovuje:
______________________________
"Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon."
Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku tiež platí, že v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako aplikoval správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
______________________________
Upozornenie:
Pokiaľ správny orgán nevykonal určitý dôkaz, ktorý bol navrhnutý účastníkom správneho konania, musí toto svoje konanie v odôvodnení rozhodnutia aj náležite odôvodniť.
______________________________
Podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (resp. podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie má obsahovať aj informáciu, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Ustanovenie § 47 ods. 5 správneho poriadku určuje ďalšie náležitosti písomného vyhotovenia rozhodnutia (orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby). Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa tohto osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p., ktorý musí byť obligatórne rešpektovaný. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.
Rozhodnutie v správnom konaní musí byť dotknutému účastníkovi správneho konania riadne doručené, aby malo právne účinky, ktoré s ním právny poriadok spája, a to niektorým zo spôsobov, ktoré ustanovuje § 24 až § 26 správneho poriadku.
Podľa § 53 správneho poriadku proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania nevzdal v konkrétnom prípade odvolania písomne alebo ústne do zápisnice.
Špecifiká rozhodovania obce pri decentralizovanej štátnej správe
Príklad č. 1:
Spoločný obecný úrad prijal žiadosť subjektu o vydanie rozhodnutia. V súvislosti s uvedenou žiadosťou spoločný obecný úrad vykonal jednotlivé procesné úkony a dôkazy v záujme urýchleného vydania rozhodnutia. Takisto zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, podpísal toto rozhodnutie. S uvedeným postupom zamestnanca spoločného obecného úradu žiadateľ o vydanie rozhodnutia nesúhlasil s odôvodnením, že rozhodnutie nemôže v žiadnom prípade vydať spoločný obecný úrad. Je uvedený názor žiadateľa v tomto prípade správny?
Spoločný obecný úrad nemá vlastnú právnu subjektivitu a nemôže vydávať rozhodnutia v rámci konaní decentralizovaného výkonu štátnej správy. Môže len pripravovať písomné podklady, prípadne zisťovať fakty a dôkazy, ktoré sú potrebné pre meritórne rozhodnutie v danej záležitosti, pričom rozhodnutie môže vydať len orgán, ktorý je na to oprávnený podľa platnej právnej úpravy, t.j. obec, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a ktorá je príslušná na rozhodnutie.
Tiež platí, že spoločný obecný úrad nemá žiadnu z právnych spôsobilostí, ktoré sú potrebné na to, aby mohol vystupovať v akomkoľvek procesnom konaní v rámci decentralizovanej štátnej správy. Uvedený názor žiadateľa o vydanie rozhodnutia je preto správny.
Vzhľadom na to, že zlučovanie viacerých obcí do jednej znamená pre zlučované obce stratu právnej subjektivity, spoločné obecné úrady a ich zriaďovanie je jednou z možností riešenia výkonu jednotlivých kompetenčných okruhov decentralizovanej štátnej správy viacerými samosprávami v súlade s právnou úpravou. Podstatným právnym úkonom, ktorým sa na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") právne zakladá spoločný obecný úrad, je zmluva o zriadení spoločného obecného úradu.
Uvedená zmluva upravuje predovšetkým rámcové právne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.