Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nevyužívanie stavby na účel uvedený v daňovom priznaní

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Príspevok rozoberá rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 23. marca 2022, sp. zn. 10Sžfk/8/2021, v súvislosti s vplyvom nevyužívania stavby na daňovú povinnosť a klasifikáciu stavby.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") na zaradenie stavby do jednotlivých kategórií je rozhodujúci účel využitia stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR, ktoré príspevok ďalej rozoberá, vyplynulo, že účel využitia stavby možno zistiť aj v prípade, ak sa stavba v danom čase fakticky neužíva. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Keďže neužívanie stavby nemá vplyv na daňovú povinnosť, nespôsobuje ani zmenu klasifikácie stavby na účely zákona o miestnych daniach.
Nevyužívanie stavby, daňová povinnosť a zmena klasifikácie stavby
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 10Sžfk/8/2021
Právnym základom v súvislosti s uvedeným rozsudkom Najvyššieho správneho súdu SR je zákon o miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").
Podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach (v znení účinnom k 1. januáru 2015), predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR v tomto členení:
a)
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c)
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d)
samostatne stojace garáže,
e)
stavby hromadných garáží,
f)
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g)
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i)
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
Podľa § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

„Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“

Podľa § 18 ods. 1 zákona o miestnych daniach, daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
V zmysle § 3 ods. 2 daňového poriadku správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.