Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Narušenie hospodárskej súťaže obcou z hľadiska DPH

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Orgány verejnej moci majú postavenie zdaniteľnej osoby vždy, keď vykonávajú činnosti, ktoré sú vymenované v prílohe č. 8 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"), a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.
Podľa prílohy č. 8 zákona o DPH ide o nasledujúce činnosti: telekomunikačné služby, dodanie vody, plynu, elektriny a tepla, preprava tovaru, prístavné a letiskové služby, preprava osôb, dodanie nového tovaru vyrobeného na predaj, činnosti pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr, organizovanie obchodných veľtrhov a výstav, skladovanie, reklamné služby, služby cestovného ruchu, prevádzkovanie predajní a jedální pre zamestnancov, činnosti verejnoprávnej televízie a rozhlasu iné, ako sú uvedené v § 36 zákona o DPH.
______________________________
Podľa Súdneho dvora EÚ zistenie protiprávneho dodania elektrickej energie orgánom verejnej moci je potrebné považovať za dodanie, ktoré nepatrí do rámca činnosti zanedbateľného charakteru, a preto musí podliehať DPH.
______________________________
Právny základ
Orgány verejnej moci podľa smernice 
2006/112/ESz 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica o DPH"). Podľa článku 2 písm. a) smernice o DPH dani z pridanej hodnoty podlieha dodanie tovaru za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká. Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľvek mieste vykonáva ekonomickú činnosť, odhliadnuc od účelu alebo výsledkov tejto činnosti (článok 9 ods. 1 smernice o DPH).
Ekonomická činnosť je každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností pri výkone slobodných povolaní. Ekonomickou činnosťou je predovšetkým využívanie hmotného alebo nehmotného majetku na účely získania príjmu na pokračujúcom základe.
Podľa článku 13 ods. 1 smernice o DPH: Štáty, regionálne a miestne orgány, ako aj iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby vzhľadom na činnosti alebo transakcie, ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci, ani vtedy, keď v súvislosti s týmito činnosťami alebo transakciami vyberajú dávky, poplatky, príspevky alebo platby. Subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, sa v každom prípade považujú za zdaniteľné osoby v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I za predpokladu, že uvedené činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.
Článok 15 ods. 1 smernice o DPH stanovuje, že elektrina, plyn, teplo alebo chlad a podobne sa považujú za hmotný majetok. Príloha I smernice o DPH, nazvaná "Zoznam činností uvedených v treťom pododseku článku 13 ods. 1", obsahuje bod 2, ktorý sa týka "dodania vody, plynu, elektriny a tepelnej energie".
Uvedené články smernice o DPH boli transponované do slovenského zákona o DPH.
Orgány verejnej moci podľa zákona o DPH
Zdaniteľná osoba je podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, ale môžu nimi byť aj osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania, ak vykonávajú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy.
Ekonomická činnosť (podnikanie) podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH predstavuje vykonávanie sústavnej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.