Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (II.)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

V pokračovaní nášho seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú školstva, prístupu k informáciám, odpadov, územnoplánovacej dokumentácie či dobrovoľníctva.
ŠKOLSTVO
S účinnosťou od 1. januára 2023 došlo k nasledujúcim zmenám zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve"):
a)
priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý
-
ohrozuje jeho výchovu a vzde­lávanie,
-
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá
viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci
alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
-
zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá
viac ako 5 dní v mesiaci
(§ 37 ods. 1),
b)
za priestupok sa uloží pokuta
od 30 eur do 331,50 eura
, a to aj opakovane (§ 37 ods. 3). Za obdobné konanie obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eura, a to aj opakovane, zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je
právnickou osobou
(§ 37a ods. 1).
S účinnosťou od 1. septembra 2023 došlo k ďalším zmenám zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:
a)
obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, už nemá povinnosť prerokovať školský vzdelávací program a výchovný program (§ 6 ods. 8),
b)
na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu obec vypracúva a každoročne aktualizuje odhad počtu detí vo veku od troch rokov do piatich rokov s trvalým pobytom v obci na nasledujúce tri roky (§ 6 ods. 20),
c)
ak riaditeľ spádovej materskej školy rozhodne na príslušný školský rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, obec bezodkladne zabezpečí, aby riaditeľ tejto materskej školy so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva zriadil na príslušný školský rok novú triedu. Ak nie je možné zriadenie novej triedy v tejto materskej škole a je to potrebné na prijatie detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na príslušný školský rok, obec bezodkladne so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva zabezpečí kapacitné možnosti na ich prijatie v iných materských školách, ktorých zriaďovateľom je obec, alebo sa dohodne o prijatí detí do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo regionálny úrad (§ 6 ods. 21),
d)
ak obec neposkytla v predchádzajúcom kalendárnom roku z príjmov podľa osobitného predpisu materským školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnú výšku finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu na základe počtu detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
obecné zastupiteľstvo prerokuje
neposkytnutie finančných prostriedkov v plnej výške do 30. júna príslušného kalendárneho roka a
obec zverejní
dôvody, pre ktoré neposkytla plnú výšku finančných prostriedkov, na svojom webovom sídle do 31. júla príslušného kalendárneho roka (§ 6 ods. 23),
e)
samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania už nemá povinnosť prerokovať školský vzdelávací program a výchovný program (§ 9 ods. 8),
f)
zmluva o financovaní obsahuje sumu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku; ak je to potrebné, obec alebo
samosprávny kraj
zohľadní rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu v priebehu rozpočtového roka a
do 31. októbra
príslušného rozpočtového roka upraví výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka dohodou prostredníctvom dodatku k zmluve o financovaní [§ 9aa ods. 2 písm. c)].
Predprimárne vzdelávanie
S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa zmenil tiež zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ), pričom z týchto zmien vyplýva:
a)
v priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
prestúpiť do inej materskej školy
. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa,
b)
ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať
kópiu rozhodnutia
o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje. Riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje, je povinný
do 15 dní
od doručenia kópie rozhodnutia zaslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom,
kópiu osobného spisu dieťaťa
a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len "centrálny register"),
c)
v priebehu predprimárneho vzdelávania sa umožňuje
zanechanie vzdelávania
, ak nejde o povinné pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.