Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (2. časť)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022

Príspevok v druhej časti pokračuje v prehľade niektorých legislatívnych zmien za rok 2022, napr. v oblasti dotácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, obnovy národných kultúrnych pamiatok a ochrany životného prostredia, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“).

DOTÁCIE
Štátny fond rozvoja bývania
S účinnosťou od 1. januára 2022 došlo k zmene zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. (§ 9 ods. 11), podľa ktorej Štátny fond rozvoja bývania môže v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory do ukončenia čerpania poskytnutej podpory
zvýšiť poskytnutú podporu
pri dodržaní podmienok ustanovených týmto zákonom, ak o to žiadateľ požiada. Zvýšenie poskytnutej podpory sa nepovažuje za poskytnutie ďalšej podpory na ten istý účel.
Dotácie na rozvoj bývania
Od 1. januára 2022 sú tiež účinné najmä tieto zmeny zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.:
a)
dotáciu na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania na
-
stavebnú úpravu budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
-
kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome,
-
stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý obec alebo VÚC nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR na základe darovacej zmluvy,
možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy
boli vymenené najviac 10 rokov
(predtým 5 rokov) pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav (§ 10 ods. 5),
b)
ak počas platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu
dôjde k zvýšeniu obstarávacích nákladov
pri dodržaní podmienky, že obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýši výšku ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "Ministerstvo dopravy"),
Ministerstvo dopravy dotáciu nezvýši
(§ 11 ods. 5).
Príspevky z fondov EÚ
S účinnosťou od 1. mája 2022 platí zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní finančných prostriedkov poskytovaných z fondov EÚ a prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ako aj právne vzťahy pri vykonávaní finančného nástroja z fondov EÚ v programovom období rokov 2021 - 2027. Uvedený zákon prináša najmä tieto zmeny:
a)
na potreby integrovaného územného rozvoja sa zriaďujú orgány v oblasti podpory integrovaného územného rozvoja, a to
Rada partnerstva
a
Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja 
(§ 7 ods. 1),
b)
úlohy Rady partnerstva v súvislosti s prípravou a schvaľovaním integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej investície upravuje § 7 ods. 2 tohto zákona,
c)
postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Rady partnerstva upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo dopravy a
pripravuje, predkladá na schválenie a vydáva samosprávny kraj 
(§ 7 ods. 3),
d)
pôsobnosť Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja stanovuje § 7 ods. 4 tohto zákonatakto:
-
koordinuje prípravu a realizáciu územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja, prostredníctvom ktorej sa realizuje integrovaná územná investícia udržateľného mestského rozvoja podľa osobitného predpisu,
-
schvaľuje územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja,
-
schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja, ktorých predmet patrí do jej pôsobnosti,
e)
postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo dopravy a
pripravuje, predkladá na schválenie a vydáva obec
(§ 7 ods. 5).
RÔZNE
Obecný mládežnícky parlament a rada seniorov
S účinnosťou od 1. januára 2022 bola prijatá zmena zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorej obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby ako stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány okrem iného aj
obecný mládežnícky parlament a radu seniorov
a určiť im náplň práce (§ 10 ods. 2). Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o zložení, právomociach a úlohách obecného m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.