Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Financovanie investícií obce

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Realizácii plánu investície predchádza zistenie jej súladu s plánom investícií, ktoré by mali vychádzať, resp. byť prepojené s plánovacími dokumentmi obce – plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo rozpočtovým plánom. Okrem toho treba zabezpečiť aj rozhodovanie o možnostiach financovania vybraných investícií. V článku priblížime niektoré zdroje a možnosti financovania, ktoré môžu obce aktuálne využívať.

V súvislosti s rozhodovaním o možnostiach financovania vybraných investícií je potrebné posúdenie viacerých vplyvov a ukazovateľov, ako napríklad typu zdroja financovania, návratnosti investície, splátok, schopnosti obce splácať špecifickú sumu a výdavky spojené s príslušnou možnosťou - napríklad v prípade financovania cez nenávratné finančné prostriedky je to výška spoluúčasti, ale napríklad aj náklady spojené s prípravou a realizáciou projektu z nenávratných finančných zdrojov.
Medzi kritériá hodnotenia pre určenie typov financovania patria cena samotnej investície, úžitok z investície, životnosť investície, údržba a funkčnosť investície, dodatočné vstupy potrebné pre realizáciu investície (ľudské zdroje, medziodborová spolupráca, verejno-súkromná spolupráca). Zároveň je potrebná analýza na zistenie súčasného stavu a možností budúceho rozvoja obce či schopnosti splácať externé zdroje financovania. Dôležitá je tiež identifikácia životného cyklu projektu a jeho riadenie.
Zdroje financovania
Obec môže nadobúdať majetok z vlastných zdrojov, z návratných zdrojov financovania a nenávratných finančných zdrojov, napr. štrukturálnych fondov EÚ. Vlastné zdroje sú tvorené činnosťou obce v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"). Delia sa na rozpočtové a mimorozpočtové.
______________________________
Rozpočtové zdroje sa tvoria na základe hospodárenia obce v priebehu roka. Patria sem všetky bežné a kapitálové príjmy. Mimorozpočtové zdroje sa tvoria na základe výsledkov hospodárenia rozpočtového roka. Patria sem najmä rezervný fond a ďalšie účelové finančné fondy, ktoré tvoria obce na pokrytie špecifických potrieb (napr. fond na rozvoj športu, kultúrny fond, environmentálny a iné). O použití prostriedkov z týchto fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
______________________________
Návratné zdroje financovania predstavujú predovšetkým bankové úvery a pôžičky, dodávateľské úvery, úvery zo ŠFRB a iných štátnych fondov. V menšom až zanedbateľnom rozsahu sa ako zdroj financovania využívajú finančné produkty, ako sú dlhopisy, zmenky a iné.
Z dôvodu predchádzania prípadom neschopnosti obce kryť zo svojich príjmov svoje záväzky z prijatých návratných zdrojov financovania ustanovuje § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dve základné podmienky pre prijímanie a používanie návratných zdrojov financovania, ktoré musia každý rok vyhodnocovať v rámci prípravy a schvaľovania záverečného účtu.
Pri prijímaní nových návratných zdrojov financovania je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra, v ktorom treba vyhodnotiť, či:
-
celková suma neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Celková suma dlhu predstavuje záväzky z návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.