Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Príspevok reaguje na novelizované ustanovenie § 10 a nasl. zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) z hľadiska praktickej dokumentácie zamestnávateľa/zodpovednej osoby v samospráve.

S ohľadom na túto novelizáciu normatívneho právneho aktu Úrad na ochranu oznamovateľov uvádza, že subjekt verejnej správy si má k 1. septembru 2023 spracovať, respektíve aktualizovať internú smernicu (pre obce, ktoré majú viac ako päť zamestnancov vrátane, pričom do uvedeného počtu sa započítajú aj zamestnanci zriadených organizácií).
Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z.z. označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme a pre všetkých zamestnancov musia byť prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Táto povinnosť sa vzťahuje na zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom, avšak prípadné rozšírenie tejto poučovanej povinnosti nie je v rozpore so zákonom.
Ako postupuje obec, ktorá nemá obsadenú funkciu hlavného kontrolóra
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") má mať každá obec obsadenú funkciu hlavného kontrolóra. V prípade, že obec nemá obsadenú funkciu hlavného kontrolóra do začatia plynutia funkčného obdobia nového kontrolóra zvoleného podľa § 18a zákona o obecnom zriadení, je potrebné postupovať analogicky ako v prípade, keď síce funkcia hlavného kontrolóra obsadená je, ale dochádza u neho ku konfliktu záujmov.
V prípadoch hlavného kontrolóra, ktorý je nezastupiteľný iným zamestnancom alebo organizačnou zložkou (ako to je v prípade súkromných spoločností alebo orgánov verejnej moci, ktoré si zodpovednú osobu samy určujú), bude zamestnávateľ, resp. štatutárny orgán orgánu verejnej moci povinný sám takéto oznámenie preveriť. Štatutárny orgán ako subjekt, ktorý nesie podľa § 19 zákona č. 54/2019 Z.z. administratívno-právnu zodpovednosť za porušenie niektorej povinnosti vyplývajúcej z § 10 zákona č. 54/2019 Z.z., je povinný potupovať tak, aby nedošlo k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa alebo dotknutej osoby, či blízkej osoby oznamovateľa.
Zodpovedná osoba v územnej samospráve
Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z.z. vykonáva výlučne hlavný kontrolór obce alebo mesta, či mestskej časti alebo vyššieho územného celku (ďalej aj ako "zodpovedná osoba"). Táto osoba plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti (ak ich subjekt verejnej správy má v pôsobnosti, a to len v prípade, ak majú do 50 zamestnancov v pracovnoprávnom pomere či v rámci dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru).
______________________________
Ak má zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia viac ako 50 zamestnancov vrátane, štatutárny orgán zriadenej organizácie (riaditeľ) určí ako zamestnávateľ zodpovednú osobu na úrovni tejto organizácie, pričom môže konzultovať a spolupracovať s hlavným kontrolórom danej obce, mesta, mestskej časti alebo vyššieho územného celku. V takom prípade zamestnávateľ určí vlastnú smernicu, spôsoby podávania oznámení, ktoré odporúčam zosúladiť spolu so zriaďovateľom (v záujme jednotného spôsobu podávania oznámení o protispoločenskej činnosti zo strany oznamovateľov).
______________________________
Oznamovateľom je najmä:
-
fyzická osoba, ktorá uviedla skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
-
fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi,
-
fyzická osoba, ktorá podá oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil (ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu),
-
fyzická osoba, ktorá urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol (ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov),
-
fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
-
fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, ako aj
-
fyzická osoba, ak existuje jej dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
Oznamovateľom môže byť aj bývalý zamestnanec, člen komisie, člen odborového orgánu, odberateľ či dodávateľ, nájomca na základe zmluvy s obcou alebo mestom. Rovnako môže byť oznamovateľom blízka osoba zamestnanca v samospráve (nemusí ísť priamo o rodinného príslušníka).
Zásady a dokumentácia pre zodpovednú osobu
Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Tieto údaje sa zverejnia napríklad cez intranet alebo prostredníctvom spoločného priečinku a podobne.
Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať, resp. vyvíjať na ňu nátlak. Zodpovedná osoba má povinnosť sa vzdelávať a absolvovať školenia v predmetnej oblasti. Oznámenie adresované Úradu na ochranu oznamovateľov tento úrad bezodkladne postúpi príslušnému orgánu - zodpovednej osobe.
Ak oznamovateľ požiada o utajenie svojej totožnosti, úrad postúpi oznámenie bez uvedenia údajov o totožnosti oznamovateľa. Zodpovedná osoba pravidelne sleduje a aktualizuje kontakty v prípade ich zmien (telefonické linky, emailový kontakt a podobne). V prípade infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zodpovedná osoba nesprístupní údaje o oznamovateľovi a ani predmet, či iné osobné údaje žiadateľovi. Zodpovedná osoba upozorní tiež zriadené organizácie a ich vedúcich zamestnancov/štatutárov o účinnosti tejto smernice a o spôsoboch podania oznámenia pre zamestnancov a fyzické osoby. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby personálny úsek/úsek verejného obstarávania v obci alebo meste, či mestskej časti zverejnili odkaz na zákon a túto smernicu vo vyhlásení konania pre fyzické osoby.
______________________________
Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé podané oznámenie. Prijatie oznámenia potvrdí do
7 kalendárnych dní
od jeho prijatia (písomne alebo emailom podľa povahy prijatia oznámenia). V prípade oznámenia, ktoré je realizované osobne/fyzicky, zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu o prijatí osobného oznámenia, pričom táto zápisnica je vyhotovená dvakrát, a to pre zodpovednú osobu, ako aj oznamovateľa (rovnako to platí aj v prípade anonymného oznámenia).
______________________________
Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z.z., ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia zodpovedná osoba písomne informuje oznamovateľa oznámenia, a to bezodkladne (môže sa určiť aj priamo lehota v dňoch). Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, prešetrí sa len príslušná časť oznámenia.
Ostatné časti oznámenia zodpovedná osoba postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z. n. p., sťažnosť podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p., či petíciu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. alebo infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.). O postúpení oznámenia zodpovedná osoba písomne informuje oznamovateľa oznámenia, a to bezodkladne (ak zodpovedná osoba pozná identitu oznamovateľa).
______________________________
Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
Novelizáciou zákona bola vypustená možnosť predĺženia tejto lehoty.
______________________________
Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis, a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia. Na žiadosť zodpovednej osoby sú zamestnanci a štatutárny orgán povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia. Na žiadosť zodpovednej osoby oznamovateľ oznámenia poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
______________________________
Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba plne vylúčená, ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení možno mať pochybnosti o jej zaujatosti vzhľadom na jej vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie zodpovedná osoba odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podľa jeho obsahu. O tejto skutočnosti sa písomne informuje oznamovateľ oznámenia.
______________________________
Zodpovedná osoba je povinná preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
V prípade, že z obsahu oznámenia alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba výstup, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia, a zároveň uvedie zistené skutočnosti, teda skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Zodpovedná osoba je povinná písomne oboznámiť oznamovateľa oznámenia s výsledkom jeho preverenia a s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, najneskôr do desiatich dní od preverenia oznámenia. Oznámenie je vybavené oboznámením oznamovateľa so správou o výsledku preverenia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa osobitných predpisov, ktorými sú Trestný zákon, Trestný poriadok či Správny poriadok.
Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis, a bezodkladne od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, zodpovedná osoba oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
______________________________
Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré zodpovedná osoba osloví v súvislosti s prešetrovaním oznámenia, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, a to aj po skončení pracovného pomeru (pri neanonymnom oznámení). Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa zodpovedná osoba používa odpis oznámenia, alebo ak je to možné, tak jeho kópiu, a to bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa oznámenia. Povinnosť mlčanlivosti (pre zamestnávateľa a zodpovednú osobu) neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh v rámci poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní.
______________________________
Evidovanie a uchovávanie oznámení
Zodpovedná osoba u zamestná­vateľa je povinná viesť a uchovávať osobitnú vlastnú evidenciu oznámení (mimo iných záznamov najmä v zošite, vytlačenej tabuľke so zachovaním ochrany jej uloženia či v trezore a pod.), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
-
dátum doručenia oznámenia,
-
meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa oznámenia (ak nejde o anonymného oznamovateľa),
-
predmet oznámenia,
-
výsledok preverenia oznámenia a tiež
-
dátum skončenia preverenia oznámenia od oznamovateľa (ak ide o neanonymné oznámenie).
Táto operatívna evidencia sa povinne vedie aj v prípade, ak zodpovedná osoba neprijala doposiaľ žiadne oznámenie od fyzickej osoby. Zodpovedná osoba je tieto údaje povinná uchovávať v osobitnej
Evidencii oznámení
najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia. Náklady spojené s evidovaním, prešetrovaním a inými činnosťami (poštovné, kancelárske potreby, tlačiareň a iné náklady) znáša plne zamestnávateľ zodpovednej osoby. Evidenciu oznámení si zodpovedná osoba spracuje samostatne.
V prípade fyzického prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti je vyhotovený vzor zápisnice (záznamu) pre zodpovednú osobu s cieľom spísania oznámenia a prevzatia dokumentácie či relevantných dokladov, ktoré môžu preukázať protispoločenskú činnosť alebo závažnú činnosť.
Vzory dokumentácie zodpovednej osoby v samospráve
Na portáli www.ropoaobce.sk v sekcii Vzory pod názvom Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve nájdete tieto vzory:
-
Postúpenie listu zo strany zodpovednej osoby smerovaného inému orgánu verejnej správy
-
Korešpondenčný list zodpovednej osoby, ktorý smeruje oznamovateľovi (ak je oznámenie neanonymné)
-
Dokumentácia k prešetreniu oznámenia zo strany zodpovednej osoby
-
Štatistická evidencia (nepovinné), ak by zodpovedná osoba - hlavný kontrolór chcel viesť túto evidenciu
-
Evidencia oznámení
-
Oznámenie o protispoločenskej činnosti
-
Zápisnica v prípade osobného (fyzického) prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti
-
Žiadosť o súčinnosť zo strany iného orgánu verejnej správy (napríklad Inšpekcia práce, miestna prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov či iný relevantný orgán verejnej správy a ústrednej štátnej správy)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.