Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako plánovať investície obce

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Investície vo verejnom záujme môžeme rozdeliť na ekonomické, týkajúce sa dopravy, inžinierskych sietí vrátane technickej infraštruktúry a telekomunikácií, a sociálne, ktoré slúžia na zabezpečenie verejných statkov ako vzdelávanie, sociálne služby, zdravotníctvo alebo bezpečnosť. Oba typy investícií sú základom pre zabezpečenie udržateľného rozvoja, plnenia potrieb obcí v reálnom čase, ako aj v budúcnosti. V článku sa venujem otázkam súvisiacim s plánovaním investícií obce.

Kroky investičného procesu
1.
Plánovanie
-
definovanie stratégie a výber projektov.
2.
Financovanie
-
získanie zdrojov na realizáciu projektov.
Obciam väčšinou nestačia vlastné zdroje a musia voliť iné možnosti financovania alebo ich kombinácie. Veľmi dôležité je využitie cudzích zdrojov. Medzi príjmy návratného charakteru patria
úvery a pôžičky
. Kapitálový rozvoj nie je skoro nikdy financovaný z bežných príjmov a analogicky tomu je tak aj pri kapitálových príjmoch a výdavkoch. Pôžičky sú považované za najlepší spôsob financovania investičných aktivít, nakoľko investície môžu ďalej generovať príjmy, ktoré potom môžu pokryť náklady spojené s prevádzkou a tiež úhradou splátok.
______________________________
Najväčšou výhodou
úverov
je ich rýchlosť - žiadosti o dotácie sú často náročnejším a ďalším procesom. Pred poskytnutím úveru musí banka vyhodnotiť finančnú situáciu obce, rovnako finančný plán a bonitu. Úvery sa líšia dĺžkou splatnosti - pre investičné akcie sa využívajú strednodobé a dlhodobé úvery.
______________________________
Ak sa úver vzťahuje na investície, ktoré majú v budúcnosti generovať príjmy, je nutná ich presná kalkulácia. Pri týchto úveroch je nutné preukázať, či budú postačovať príjmy z investície na pokrytie prevádzkových nákladov a zároveň na splatenie úrokov a istiny. Ak investícia nemá v budúcnosti generovať príjmy, dlh sa spláca z bežného rozpočtu, istina prípadne z kapitálového rozpočtu.
Dôležitým kritériom pre voľbu úveru je aj úroková sadzba, ktorá môže byť fixná alebo variabilná. Fixná sadzba je vhodnejšia pre prípady očakávaného vzostupu úrokových sadzieb, variabilná potom pre tie prípady, kde sa očakáva jej zníženie. Dôležitou otázkou je ručenie - buď majetkom, budúcimi rozpočtovými príjmami, alebo treťou osobou.
Existujú tiež rôzne druhy splácania úrokov: pri metóde anuity sa úver spláca v rovnakých splátkach v pravidelných intervaloch počas doby životnosti úveru, splátka odráža kombináciu úrokovej sadzby a splátky istiny. Ďalšími možnosťami sú front-end loading a rear-end loading. Pri front-end loadingu sa spláca istina v pravidelných čiastkach počas životnosti úveru, úroky sa splatia len z nezaplatenej časti úveru. Pri rear-end loadingu sa splátky úroku a istiny postupne zvyšujú a platby je možné na začiatku aj odložiť, preto sa hodia pre investície, ktoré majú v budúcnosti generovať príjem.
______________________________
Dotácie
sú nenávratnými príjmami. Môžu byť bežné alebo kapitálové, pričom oba typy môžu byť účelové alebo všeobecné (neúčelové). Pre dotácie sú vopred stanovené podmienky čerpania, pri ich nesplnení musí byť dotácia vrátená, resp. musí byť vrátená jej nevyčerpaná časť.
______________________________
Bežné účelové dotácie sú využívané na statky, ktoré zabezpečuje obec v prenesenej pôsobnosti, za ktorých kvalitu zodpovedá štát - ide napríklad o základné školstvo. Kapitálové účelové dotácie sú nepravidelné a sú poskytované obci na ľubovoľný účel.
Dotačný manažment a projektové riadenie
sú dôležitými prvkami pri žiadostiach o dotácie - európskych alebo štátnych. Všetci zamestnanci finančných útvarov by mali ovládať základy dotačného manažmentu a projektového riadenia. Projektové riadenie je vhodné využiť práve pri investíciách a žiadostiach o dotácie štátne a od EÚ. Projektové riadenie potom zahŕňa všetko od plánovania, cez realizáciu a vedenie a motivovanie projektového tímu až k monitorovaniu a reportovaniu.
______________________________
Medzi chyby a problémy v projektovom riadení paria napr. neznalosť a neochota využitia projektového riadenia v prípadoch, keď je to vhodné, neschopnosť vykonávať kontrolu projektov a neschopnosť riešiť objavujúce sa problémy. Mnohým obciam chýbajú experti na projektové riadenie a dotačný manažment a potom sú neúspešní pri žiadostiach o dotácie alebo považujú žiadosti za príliš zložité, a preto dotácie ani nevyužívajú.
______________________________
3.
Realizácia
-
vykonávanie projektu a jeho monitoring.
4.
Hodnotenie
-
kritické zhodnotenie výsledkov a kvality investičnej činnosti.
Plánovanie investičného procesu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.