Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podpora v čase skrátenej práce

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadosti o poskytnutie podpory, sumu podpory, obdobie poskytovania podpory a odvody v súvislosti s jej poskytnutím.

Dňa 1. júna 2021 nadobudol platnosť 
zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len "zákon o podpore v čase skrátenej práce"), ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len "podpora") na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.
Zákon o podpore v čase skrátenej práce 
nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 
okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 a 1. januára 2023.
Najmä na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež z tzv. "Prvej pomoci", ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu po predchádzajúcom schválení jeho podmienok vládou SR, vznikla dôvodná potreba zakotviť v právnom poriadku stály, stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovateľnej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. "skrátenej práci". Z hľadiska hospodárskej praxe ide o situácie, keď zamestnávateľovi vznikajú nezanedbateľné mzdové náklady, ktoré však z dôvodu obmedzenia jeho prevádzkovej činnosti bez vlastného zavinenia nie sú pokryté ekonomickou činnosťou, resp. príjmami z nej (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Účelom zákona o podpore v čase skrátenej práce je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie. Zároveň sa predpokladá, že zákon o podpore v čase skrátenej práce primeraným spôsobom doplní pôsobenie doteraz zavedených opatrení aktívnej politiky na trhu práce na riešenie negatívnych vplyvov mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu na zamestnanosť (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Ďalším dôvodom prijatia zákona o podpore v čase skrátenej práce je aj postupné zavádzanie stálych nástrojov "skrátenej práce" vo všetkých krajinách EÚ, ktoré sa tak stáva kritériom konkurencieschopnosti krajiny, a aj tlak EÚ na zavádzanie trvalých nástrojov na udržanie zamestnanosti a kompenzáciu straty príjmov. Tento zákon je tiež reakciou na pomerne úspešný a v krajinách EÚ známy nemecký systém tzv. "Kurzarbeitergeld" (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Základné pojmy
Zákon o podpore v čase skrátenej práce v § 2 vymedzuje základné pojmy na účely tohto zákona. Za 
čas skrátenej práce 
sa považuje čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, pričom 
obmedzením činnosti zamestnávateľa 
sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Vonkajším faktorom 
je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.
Mimoriadnou okolnosťou 
sa rozumie okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda SR na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu SR, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body.
Podmienky poskytnutia podpory
Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý
-
je v čase skrátenej práce,
-
odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať uvedené poistné a povinné príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou,
-
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
-
má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo má súhlas rozhodcu podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") s podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
-
požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.
Žiadosť o poskytnutie podpory
Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "poskytovateľ podpory") na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 4 ods. 2 zákona o podpore v čase skrátenej práce obsahuje tieto náležitosti:
-
identifikačné údaje zamestnávateľa,
-
názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a miesto jej vykonávania,
-
uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
-
začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
-
počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
-
počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
-
údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
-
celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
-
číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vedeného v Štátnej pokladnici.
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je písomná dohoda uzatvorená so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom (v prípade, že u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov), o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.
Suma podpory
Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa 
v sume 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca 
v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, 
najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.
 
 
 
Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca,
-
ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
-
ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
-
ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
-
ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
-
na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. alebo zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.).
Výplata a obdobie poskytovania podpory
Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.
Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne 
najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov
. Vláda SR môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo môže ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.
Povinnosť zachovať pracovné miesto
Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, a to 
najmenej dva mesiace 
po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, v súvislosti s ktorým došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca (napr. z dôvodu porušenia pracovnej alebo služobnej disciplíny).
Odvody v súvislosti s poskytnutím podpory
-
Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v z. n. p. zamestnávateľ za ustanovený okruh zamestnancov platí poistné na financovanie do základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Z tohto fondu bude Sociálna poisťovňa poskytovať na účet príslušného poskytovateľa podpory sumu, o ktorú tento orgán požiada na úhradu podpory zamestnávateľom. Vláda SR môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v rozsahu ustanovenom nariadením.
-
Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vláda SR môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením.
-
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z. n. p. poskytnutá podpora je oslobodená od dane z príjmov.
Záver
Zákon o podpore v čase skrátenej práce sa síce vzťahuje aj na obce, avšak ako určitý problém sa môže javiť preukázanie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti obce ako zamestnávateľa.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.