Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Hlavný kontrolór a poslanec v postavení blízkych osôb

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Môže byť za hlavnú kontrolórku obce zvolená manželka poslanca obecného zastupiteľstva?

Na situáciu opísanú v otázke sa pozrieme z aspektu nezlučiteľnosti funkcie, podriadenosti blízkych osôb a z hľadiska konfliktu záujmov.

Nezlučiteľnosť funkcie 
hlavného kontrolóra je upravená v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 18

Postavenie hlavného kontrolóra

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)  poslanca,

b)  starostu,

c)  člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d)  iného zamestnanca obce,

e)  podľa osobitného zákona10b)

10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Čiastkový záver č. 1:
Uvedené ustanovenie zákona o obecnom zriadení neupravuje nezlučiteľnosť príbuzenského vzťahu hlavného kontrolóra a poslanca.
Podriadenosť blízkych osôb 
upravuje zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z.z.") takto:

Zákon č. 552/2003 Z. z.

§ 7

Podriadenosť zamestnancov

Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého, ...

Právna regulácia podriadenosti blízkych osôb sa teda týka situácií, keď by sa blízke osoby ocitli vo vzťahu priamej nadriadenosti a podriadenosti alebo vo vzťahu, keď by jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého. Ak by bol hlavný kontrolór v príbuzenskom vzťahu k poslancovi obecného zastupiteľstva, spomínaná prekážka neexistuje, pretože medzi poslancom a hlavným kontrolórom nie je ani vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ani vzťah vzájomnej účtovnej kontroly. (Nedorozumenie mohol zrejme vyvolať fakt, že hlavný kontrolór je v niektorých veciach podriadený obecnému zastupiteľstvu, ale to je vzťah k celému zastupiteľskému zboru, nie k jednotlivému poslancovi.)
Čiastkový záver č. 2
Vzťah poslanca a hlavnej kontrolórky, ktorá je jeho manželkou, nie je v rozpore s pravidlami o prípustnej podriadenosti zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sú blízkymi osobami.
Konflikt záujmov 
je však možný a v niektorých situáciách celkom zrejmý. Ako príklad možno uviesť hlasovanie poslanca o osobných veciach, ktoré sa týkajú jeho manželky ako hlavnej kontrolórky. S poukazom na hroziaci konflikt záujmov preto možno odporučiť, aby sa dotknutý poslanec nezúčastnil diskusie, ako ani hlasovania pri nasledujúcich rozhodnutiach obecného zastupiteľstva:
-
v procese voľby hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení,
-
rozhodovanie o odmene hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení,
-
rozhodovanie o súhlase obecného zastupiteľstva k výkonu zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18 ods. 1 tretej vety zákona o obecnom zriadení,
-
rozhodovanie o rozsahu úväzku hlavného kontrolóra podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení,
-
rozhodovanie o prípadnom odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie podľa § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení.
Čiastkový záver č. 3
Vzťah poslanca a hlavnej kontrolórky, ktorá je jeho manželkou, je z hľadiska konfliktu záujmov rizikový.
Záver:
Manželka poslanca môže byť zvolená za hlavnú kontrolórku obce. Konflikt záujmov, ktorý je reálny pri rozhodovaní obecného zastupiteľstva o osobných veciach hlavnej kontrolórky, treba eliminovať tým, že poslanec sa v takýchto veciach nezúčastní diskusie a hlasovania.

 

 

 Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.