Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku funkcie hlavného kontrolóra.
Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, samosprávneho kraja, kontrolóra mestskej časti, miestneho kontrolóra alebo mestského kontrolóra patrí medzi konania vo veciach územnej samosprávy, ktorej právna úprava je obsiahnutá v § 337 až § 347 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"). Ide o nové osobitné konanie, ktoré predchádzajúca právna úprava neobsahovala.
Nová procesná úprava subsumuje do právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastupiteľstiev o odvolaní hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja z funkcie, nakoľko aj v tejto problematike sa ukázala nejednotnosť v posudzovaní kompetencie súdu a často dochádzalo k tomu, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávali a rozhodovali súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom konaní. Preto je právna úprava tohto konania v Správnom súdnom poriadkuvýznamná.
______________________________
Účelom tohto konania je zabezpečiť ochranu pred nezákonným odvolávaním z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá (uvedené vyplýva z dôvodovej správy k Správnemu súdnemu poriadku).
______________________________
Okrem tohto konania Správny súdny poriadok upravuje aj tieto osobitné konania vo veciach územnej samosprávy:
-
konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,
-
konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu samosprávneho kraja.
Dôvody na zánik funkcie hlavného kontrolóra obce/mesta
Dôvody zániku funkcie hlavného kontrolóra obce upravuje § 18a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého
výkon funkcie hlavného kontrolóra obce
zaniká:
-
vzdaním sa funkcie,
-
odvolaním z funkcie,
-
uplynutím jeho funkčného obdobia,
-
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
-
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
-
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
-
dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.