Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prechod (delimitácie) pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a VÚC

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Hoci osobitné predpisy, ktoré ustanovujú prechod vlastníckeho práva zo strany štátu na obce, prípadne VÚC, nadobudli účinnosť pred viacerými rokmi či desaťročiami, v aplikačnej praxi možno stále nájsť pomerne veľa prípadov, keď je vlastnícke právo k pozemku v katastri nehnuteľností zapísané na štát, hoci v skutočnosti podľa právneho stavu má patriť obci, resp. VÚC. V článku objasníme, ako vyriešiť takéto situácie v prípade pozemkov, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“).

O delimitáciách všeobecne
Prípady, ktoré v príspevku rozoberieme, sa týkajú situácií, keď vlastnícke právo prešlo zo štátu na obce, resp. VÚC priamo zákonom, teda priamo zákon ustanovil prechod vlastníckeho práva bez potreby ďalšieho administratívneho konania či uzatvorenia zmluvy, ktorou by sa vlastnícke právo prevádzalo. Na druhej strane, aby v dôsledku tohto zákonného prechodu mohlo byť zapísané vlastnícke právo obce, resp. VÚC na list vlastníctva, vyžaduje sa spísanie delimitačného protokolu (t.j. protokolu o odovzdaní pozemkov do vlastníctva obce/VÚC), ktorý potvrdzuje tento zákonný prechod.
Delimitačné protokoly sú podkladom pre zápis vlastníckeho práva obce, resp. VÚC v katastri nehnuteľností, ktorý sa vykonáva formou záznamu. Samotný delimitačný protokol však neznamená, že jeho podpísaním prešlo vlastnícke právo na obec (VÚC). Vlastnícke právo na obec (VÚC) prešlo už účinnosťou konkrétneho osobitného predpisu, nie podpisom delimitačného protokolu.
Podľa § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí") sa mal spísať písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní majetku, na ktorý sa vzťahuje zákonný prechod vlastníckeho práva, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu. To však neznamená, že ak tento protokol (v praxi nazývaný delimitačný protokol) nie je do dvoch mesiacov spísaný, nie je možné ho neskôr vypracovať a podpísať. Dodnes je mnoho prípadov, keď sa zákonný prechod na daný pozemok vzťahuje, no nebol vypracovaný delimitačný protokol a v katastri nehnuteľností je stále ako vlastník vedený štát.
Pokiaľ ide o konanie so SPF, podľa § 34d ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.