Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Parkovanie v obci – oprávnenia zamestnancov obce

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1. mája 2022 došlo k rozšíreniu kompetencií obcí vo vzťahu k porušeniam pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

RELEVANTNÁ PRÁVNA ÚPRAVA
-
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.
(ďalej len "cestný zákon")
;
-
zákon č. 372/1990 Zb.o priestupkochv z. n. p.
(ďalej len "zákon o priestupkoch")
;
-
zákon č. 564/1991 Zb.o obecnej políciiv z. n. p. ;
-
zákon č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. .
Právny poriadok Slovenskej republiky
nedefinuje pojem
parkovisko
, avšak vo všeobecnosti ho môžeme vymedziť ako
plochu určenú na parkovanie, resp. odstavenie väčšieho počtu motorových a nemotorových vozidiel.
 
 
Podľa klasifikácie stavieb je parkovisko
cestná alebo miestna komunikácia, ktorá je súčasťou dopravnej infraštruktúry.
Základný právny rámec fungovania parkovísk sa nachádza v cestnom zákone.
Podľa § 6a ods. 1 cestného zákona:
"Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením
úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie miesta") a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Parkovacie miesta a stanovištia vozidiel taxislužby musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
"
Podľa § 6a ods. 2 cestného zákona:
"Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť
aj inú právnickú osobu
ako v § 3d ods. 5 písm. d).
Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis.
Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest."
Podľa uvedeného ustanovenia cestného zákonasa na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou vzťahuje
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p.
Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len "VZN")
ustanoviť rôzne spôsoby platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, napríklad prostredníctvom SMS správy, mobilnej parkovacej aplikácie, parkovacieho automatu, rampy. Výber úhrady za dočasné parkovanie vozidiel na parkoviskách môže obec zabezpečiť aj prostredníctvom povereného zamestnanca obce. Prípadne, ako vyplýva z ustanovenia § 6a ods. 2 cestného zákona, samotný výber môže byť ponechaný aj na inú právnickú osobu alebo jej zamestnancov.
Podľa § 6a ods. 3 cestného zákona:
"
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce;
to neplatí, ak je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, keď predmetný výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby."
______________________________
Najčastejším problémom spoplatnených parkovísk bez technického zabezpečenia (napr. parkovacej rampy), ktoré by zab
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.